Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
Dokumentets forsideillustrasjon: Fjord, fjell, oppdrettsanlegg, svømmende fisk

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Dokument 3:9
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

I havbrukspolitikken har det over flere år vært et sentralt mål å sikre en balanse mellom miljømessig bærekraft og videre vekst og utvikling av næringen.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad statusen og utviklingen i havbruksnæringen er i tråd med det nasjonale målet om at næringen skal være bærekraftig og miljøtilpasset og om myndighetenes virkemiddelbruk og oppfølging er effektiv og tilstrekkelig.

Metode

Undersøkelsen er basert på dokumentanalyse, statistikk, saksgjennomgang, intervjuer, spørrelister og vignettundersøkelser.

Resultater

Havbruksnæringen har vokst betydelig over flere år og utgjør en viktig næring og arbeidsplass. Samtidig viser Riksrevisjonens undersøkelse at den sterke veksten i næringen innebærer betydelige miljømessige utfordringer. Utfordringene er størst i områder med stor oppdrettsproduksjon.

Undersøkelsen viser at på grunn av vedvarende store rømmingstall er det i flere elver og vassdrag en høy andel rømt oppdrettsfisk blant villfisk. I enkelte områder har dette allerede påvirket villaksens genetiske egenart. Målet om at påvirkninger som truer laksens genetiske mangfold skulle reduseres til et ikke-skadelig nivå innen 2010 er ikke nådd.

Tapet av oppdrettsfisk, særlig på grunn av sykdom, er betydelig. Sykdomssituasjonen har ikke bedret seg siden 2000 og de store tapene medfører også store økonomiske tap for næringen. Forekomsten av lus er fortsatt på et høyt nivå langs store deler av kysten og har en negativ innvirkning på villfisk, særlig sjøørreten.

Oppdrett bidrar til at utslipp av store mengder næringssalter, organisk materiale og kjemikalier tilføres områdene rundt anleggene. Det er ikke enighet i forvaltningens fagmiljøer om betydningen av de samlede utslippene fra havbruksnæringen. Kjemikalier slippes imidlertid urenset ut i vannet fra anleggene og det er påvist at slike midler påfører naturen skader.

Havbruksnæringen er avhengig av store mengder viltlevende fisk til fiskefôr. Fiskepresset mot noen av disse artene har vært stort.

På virkemiddelsiden viser undersøkelsen at det er mangler i planleggingen av sjøarealene. I tildelingen av tillatelser til å drive oppdrett og i reguleringene av anleggene fokuseres det i hovedsak på den enkelte lokalitet og i mindre grad på den samlede belastningen fra flere oppdrettsanlegg i et utvidet område.

Fiskeri- og kystdepartementet har ansvaret for å fastsette den totale produksjonsmengden av oppdrettsfisk. I de senere årene har hensynet til miljøet blitt tillagt større vekt når det skal utredes om produksjonen i havbruksnæringen kan økes.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843