Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
Dokumentets forsideillustrasjon: Politibetjenter og dommer i rettssal

Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden

Dokument 3:12
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Tidligere undersøkelser fra Riksrevisjonen har påvist at politiet har hatt omfattende utfordringer med sine ikt-systemer, og at mangelfull overordnet styring blant annet har svekket samhandlingen i straffesakskjeden. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Justis- og beredskapsdepartementet har ivaretatt sitt ansvar for effektiv saksbehandling i straffesakskjeden gjennom utvikling av ikt.

Metode

Undersøkelsen omfatter årene 2009–2011 og er basert på rapporter og dokumenter mottatt fra Justis- og beredskapsdepartementet, politiet, domstolene og kriminalomsorgen. Data er hentet inn via brev, verifiserte intervjuer og statistikk fra politiet. I tillegg er det gjennomført en tidsregistreringsundersøkelse i åtte utvalgte politidistrikter.

Resultater

Delsektorene har opplevd styringssignalene fra departementet som utydelige. Det er ikke utarbeidet noen samlet plan for utvikling og drift av ikt-forvaltningen. Riksrevisjonen anbefaler departementet å styre ikt-arbeidet tydeligere, og å utvikle en felles overordnet rullerende handlingsplan basert på ikt-strategien for justissektoren. Riksrevisjonen ser det som positivt at etatene i tildelingsbrevene for 2012 har fått tydelige krav som berører dette.

Delsektorene er avhengig av mye av den samme informasjonen, og det er viktig at utviklingen av nytt straffesakssystem i politiet tar hensyn til de andre delsektorenes behov for elektronisk samhandling.

Justis- og beredskapsdepartementet har opprettet flere fora for ikt-samarbeid i justissektoren. Ikt-styret har eksistert i over ti år uten et mandat. Det har foregått omfattende utredningsarbeid, men ingen av foraene har gjennomført tiltak for å nå målene om elektronisk samhandling. Riksrevisjonen anbefaler departementet å gi ikt-styrene mandater som avklarer ansvar og fullmakter.

Regnskapene til Politidirektoratet og Politiets data- og materielltjeneste viser at politiet har brukt store deler av sine ikt-utviklingsmidler til konsulenttjenester i perioden fra 2009 til og med september 2011. Riksrevisjonen anbefaler at departementet vurderer tiltak som sikrer kompetanseoverføring på ikt-området til Politidirektoratet.

En tidsregistreringsundersøkelse av hvor lang tid politiet bruker på å registrere anmeldelse og henleggelse i sitt saksbehandlingssystem viser at det for disse handlingene alene er et gevinstpotensial på 13–16 årsverk.

Justisministeren uttaler at det i lys av anbefalingene fra Riksrevisjonen kan være hensiktsmessig å gjøre endringer i styringsmodellen for ikt-arbeid.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843