Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen

Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen

Dokument 3:13
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Bevilgningene til jernbanetiltak har i perioden 2000–2010 økt med 68 prosent. Det har ikke bedret driftsstabiliteten og avviklingen av togtrafikken, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket må få bedre kontroll over planlegging, gjennomføring og effekten av jernbanetiltak.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om utbyggingen og fornyelsen av jernbaneinfrastrukturen bidrar til å nå hovedmålet for jernbanepolitikken: et godt jernbanetilbud til transportbrukerne. Det forutsetter en sikker og driftsstabil jernbaneinfrastruktur, med økt kapasitet, redusert reisetid, bedre tilgjengelighet og flere godsterminaler.

Metode

Undersøkelsen baserer seg på intervjuer med Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket, dokumentanalyse, regnskapsanalyse og analyse av et utvalg investeringer. Undersøkelsen omfatter perioden 2000–2012, med hovedvekt på årene 2006–2010.

Resultater

To av hovedmålene for utviklingen av jernbanenettet i perioden 1998–2012 har vært bedre avvikling av togtrafikken med færre innstillinger og forsinkelser og redusert reisetid.

Færre tog er i rute til endestasjonen, og det var i 2011 flere innstillinger og forsinkelsestimer enn for fem år siden. Det var en bedring fra 2010 til 2011, men samlet for 2006–2011 viser undersøkelsen at sentrale deler av målet om et godt jernbanetilbud ikke er nådd.

Reisetiden på prioriterte strekninger som Oslo–Bergen, Oslo–Halden og Oslo–Drammen har vært tilnærmet lik de siste 14 årene.

Bevilgningene har i all hovedsak vært som forutsatt i Nasjonal transportplan 2006–2015. Likevel ble om lag 70 prosent av investeringsprosjektene i 2006–2009 igangsatt for sent eller ikke igangsatt. Rundt 60 prosent av undersøkte investeringstiltak som er gjennomført, ble ferdigstilt senere enn planlagt. Flertallet av disse har også blitt betydelig dyrere enn opprinnelig anslått.

Styringen av jernbaneinfrastrukturtiltak har svakheter: Det foreligger ikke statusoversikt over gjennomføring av prosjekter, og heller ikke dokumentasjon av effekten av gjennomførte tiltak. Samferdselsdepartementet får dermed ikke tilstrekkelig styringsinformasjon.

Det er eksempler på at Jernbaneverket ikke systematisk kontrollerer at leverandører etterlever kontrakter, lover og regler, og det foreligger ikke skriftlig oversikt over gjennomførte kontroller og resultatene av disse. Mangel på kapasitet på jernbanetekniske fag er en viktig årsak til forsinkelse og manglende igangsetting av prosjekter, deriblant nytt signal- og sikringssystem, og rekruttering er vanskelig.

Det har de siste årene skjedd enkelte forbedringer i arbeidet med fornyelse av jernbanenettet, som kartlegging av vedlikeholdsetterslep og planer for helhetlig fornyelse.

Samferdselsdepartementet bør vurdere tiltak som kan gi bedre styring – hvordan det sammen med Jernbaneverket kan oppnås mer realistiske anslag og kontroll over kostnader, bedre planlegging, risikostyring og gjennomføring av tiltak som kan bedre jernbanens infrastruktur og transporttilbud.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843