Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet

Dokument 3:10
Last ned dokument
Sammendrag
Bakgrunn og mål for undersøkelsen
Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere politiets og påtalemyndighetens innsats for å bekjempe organisert kriminalitet. Den organiserte kriminaliteten øker i omfang og har blitt en del av kriminalitetsbildet i Norge. Den er kjennetegnet av å være profesjonell og mobil, ofte med forgreninger til andre land. Stortinget har ved flere anledninger uttalt at kampen mot organisert kriminalitet skal prioriteres, både nasjonalt og gjennom internasjonalt samarbeid.

Metode
Problemstillingene i undersøkelsen er belyst gjennom intervju, spørreskjemaundersøkelse, spørsmålslister, dokumentanalyse og statistikk.

Resultater
Undersøkelsen viser at det mangler en strategi for hvordan den organiserte kriminaliteten skal bekjempes. Myndighetene har utarbeidet handlingsplaner og dokumenter som omhandler deler av den organiserte kriminaliteten, men disse har i liten grad endret deres prioriteringer.

Undersøkelsen viser videre at det i begrenset grad er etablert mål og resultatkrav for politiets arbeid mot organisert kriminalitet gjennom styringsdialogen. Dette påvirker hvordan politidistriktene prioriterer innsatsen mot organisert kriminalitet i forhold til andre kriminalitetstyper. Det foreligger dessuten i liten grad statistikk som synliggjør resultater av politiets innsats mot organisert kriminalitet.

Et klart flertall av politidistriktene uttaler at det operative politisamarbeidet om distriktsovergripende kriminalitet, ikke er tilfredsstillende. Fordi organisert kriminalitet er ressurskrevende å etterforske og fordi det ikke er klart hvordan kostnader i tilknytning til slike saker skal fordeles, har det vært utfordrende å få politidistrikter til å ta ansvar for etterforskning og iretteføring av slik kriminalitet. Flere aktører etterlyser dessuten et sterkere etterretnings- og analysearbeid på nasjonalt og regionalt nivå, herunder flere strategiske analyser, for å gjøre innsatsen mot organisert kriminalitet mer målrettet og koordinert.

Undersøkelsen viser også at det er store forskjeller i hvilken grad det er etablert rutiner for samarbeid og informasjonsflyt mellom kriminalomsorgen og politiet, både på operativt nivå (lokalt) og på ledelsesnivå (regionalt). Et flertall av regionene i kriminalomsorgen og politidistriktene opplever at informasjonsutvekslingen ikke er tilfredsstillende.

I undersøkelsen kommer det fram at politiets IKT-systemer i liten grad legger til rette for en effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det enkelte politidistrikt har i varierende grad tilgang til registre og databaser i andre distrikter. Det mangler også tilgang til saksopplysninger i andre distrikter. Registrerte opplysninger overføres ikke automatisk mellom ulike registre og databaser, men må registreres flere steder.

Politiet har anledning til å bruke en rekke metoder som spaning, hemmelig ransaking og kommunikasjonskontroll i arbeidet mot organisert kriminalitet. Metodene er ofte avgjørende for at organisert kriminalitet skal avdekkes. Undersøkelsen viser at politidistriktene melder om et økt behov for å ta i bruk slike metoder, men at andelen gjennomførte oppdrag reduseres i perioden 2005–2008.

Det framgår av undersøkelsen at utnyttelsen av det internasjonale politi- og påtalesamarbeidet ikke er optimal. Politidistriktene utnytter i varierende grad mulighetene dette samarbeidet gir, blant annet som følge av ulik kunnskap og erfaring. Statistikk tyder imidlertid på at bruken øker i perioden 2005–2008.
Omhandler følgende departement:

 Relatert innhold

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843