Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
Dokumentets forsideillustrasjon: Start av konkurranseløp, fysikalsk trening, pleier og sengepasient

Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten

Dokument 3:11
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Stortinget har vedtatt at rehabilitering skal styrkes, og være det neste store satsingsområdet innen helsetjenesten. Informasjon om utvikling i antall sengeplasser, ventetider, liggedøgn og gjennomsnittlig liggetid er viktige mål for å vurdere om en styrking i kapasitet og aktivitet har skjedd, noe Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvaret for å fremskaffe. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad myndighetene ivaretar sitt overordnede ansvar for å sikre prioritering av rehabilitering i helsetjenesten.

Metode

Undersøkelsen er basert på en brukerundersøkelse til pasienter, spørreundersøkelser til kommuner og spesialisthelsetjenesten, registeranalyser, dokumentanalyser, intervju og kapasitetsdata innhentet fra helseforetakene.

Resultater

Samlet sett er det ikke mulig å måle en styrking av rehabiliteringsfeltet i spesialist-helsetjenesten i perioden 2005 til 2010. Aktivitet målt i DRG-poeng viser en reduksjon både innen vanlig og spesialisert rehabilitering.

I 2010 varierte ventetidene fra 44 dager i Helse Sør-Øst til 75 dager i Helse Midt-Norge. I 2010 varierte andelen med rett til nødvendig helsehjelp fra 16 prosent i Helse Nord til 61 prosent i Helse Vest. Mellom helseforetakene er variasjonen enda større. Én prosent av pasientene innen fysikalsk medisin og rehabilitering får rett til nødvendig helsehjelp ved Sykehuset Telemark, mens andelen var 90 prosent ved Helse Førde.

Private rehabiliteringsinstitusjoner kan i varierende grad gi tilbud til pasienter med spesielle og ressurskrevende behov. Departementet understreker at innholdet i tilbudet har endret seg ved at det stilles strengere krav til faglighet og antall fagpersonell.

Kommunene kan i mindre grad tilby tilrettelagte rehabiliteringstjenester til yngre pasienter, og en stor andel av kommunene har utfordringer med å tilby opptrening av språk og tale, opptrening av kognitive funksjoner og trening i daglige aktiviteter.

80 prosent av kommunene mener at spesialisthelsetjenesten mangler kunnskap om hvilke tjenester kommunen kan tilby. Flere rehabiliteringsavdelinger i helseforetakene erfarer at kommunene i liten grad har kompetanse eller kapasitet til å følge opp tiltak som spesialisthelsetjenesten anbefaler.

Individuell plan oppleves som et godt verktøy for samarbeid, men bare 17 prosent av pasientene fra brukerundersøkelsen oppgir at de har det.

Kommunene har gjennom forskrift siden 2001 vært pålagt å ha en koordinerende enhet, men en femtedel av kommunene har ikke opprettet en slik enhet.

Helseforetakene understreker at det er problematisk å styre rehabiliteringsvirksomheten på bakgrunn av antall DRG-poeng. I de eksisterende styringsdataene er det vanskelig å tallfeste og spore rehabiliteringsvirksomheten. Dette gjør at det ifølge helseforetaket er vanskelig å ha oversikt over kostnadsutviklingen og ressursbruken.

Det framgår av undersøkelsen at Helsedirektoratet mangler informasjon om rehabilitering i kommunene. Direktoratet får noe informasjon gjennom KOSTRA og IPLOS, men informasjonen er oppstykket. Mangelen på gode måleindikatorer gjør det vanskelig å vurdere om kravet til styrking av kapasiteten er innfridd når det gjelder spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Omhandler følgende departement:

 Aktuelle nettsteder

 DRG-poeng

Aktivitetsmål for behandling innen spesialisthelsetjenesten som er underlagt innsatsstyrt finansiering.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843