Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
Dokumentets forsideillustrasjon: Barn i skolesituasjon, puslespill

Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen

Dokument 3:7
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

I Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 (opplæringslova) er likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring overordnede prinsipper. Det innebærer at opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkelte elevs behov og tilrettelegges på en slik måte at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Retten til spesialundervisning innebærer en særlig tilpasning av opplæringen og skal bidra til å sikre et likeverdig opplæringstilbud for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Særlige saksbehandlingsregler knyttet til tildeling, planlegging og gjennomføring av spesialundervisningen skal sikre forsvarlig innhold og kvalitet i undervisningen.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Kunnskapsdepartementet ivaretar sitt overordnede ansvar for at elever med særskilte behov gis et likeverdig grunnskoletilbud.

Metode

Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse til PP-tjenesten, intervjuer, gjennomgang av elevmapper, offisiell statistikk og relevant dokumentasjon fra Stortinget og forvaltningen.

Resultater

Undersøkelsen viser betydelige svakheter i kommunenes saksbehandling ved vurdering av behovet for spesialundervisning og ved tildeling, planlegging og oppfølging av spesialundervisningen. PP-tjenestens sakkyndige vurdering skal utrede elevens behov for spesialundervisning og gi en tilråding om hva som vil være et forsvarlig opplæringstilbud for eleven.

Utdanningsmyndighetene har en forventning om maksimalt tre måneders saksbehandlingstid for utarbeidelse av sakkyndig vurdering. Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra eleven tilmeldes PP-tjenesten til sakkyndig vurdering foreligger, er over tre måneder ved 70 prosent av PP-tjenestene, og over seks måneder ved 25 prosent av tjenestene. I tillegg viser undersøkelsen at de sakkyndige vurderingene beskriver elevens vansker, men i mindre grad konkretiserer realistiske opplæringsmål for eleven.

Den sakkyndige vurderingen danner grunnlaget for enkeltvedtak om spesialundervisning. Undersøkelsen viser at enkeltvedtakene i liten grad beskriver hvilket opplæringstilbud skolen forplikter seg til å gi med hensyn til innhold, organisering eller omfang. Opplæringslova stiller også krav til en individuell opplæringsplan for elever som tildeles spesialundervisning. I undersøkelsen kommer det fram at de individuelle opplæringsplanene har mangelfull beskrivelse og konkretisering av opplæringsmål, og ikke klart nok definerer spesialundervisningens omfang og organisering. Dermed vanskeliggjøres resultatvurderingen av spesialundervisningen i halvårsrapportene.

I løpet av de siste årene er arbeidet med tilsyn på opplæringsområdet blitt styrket. Det har også blitt lagt økt vekt på behovet for veiledning og informasjon om regelverket knyttet til spesialundervisning. Undersøkelsen viser samtidig at den statlige styringen og oppfølgingen på området ikke i tilstrekkelig grad bidrar til regelverksetterlevelse i kommunene.

Undersøkelsen viser videre at kommunene opplever bestemmelsen om et forsvarlig system som lite konkret og vanskelig å forstå. Over halvparten av kommunene oppfylte ikke kravene til et forsvarlig system. Fylkesmennene opplever dessuten betydelige utfordringer med å føre tilsyn med grunnlaget i bestemmelsen.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843