Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Revisjonstyper > Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjon - Riksrevisjonen

Riksrevisjonen skal ved revisjon av regnskapene kontrollere om regnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske virksomheten.

Regnskapsrevisjon omfatter blant annet å stadfeste at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler og å kontrollere om de disposisjonene som ligger til grunn for regnskapet, er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.

I 2015 var 65 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon.

Resultatene av regnskapsrevisjonen rapporteres en gang i året for hvert departement i Dokument 1 og for hver virksomhet i form av en revisjonsberetning og eventuelt en etterlevelsesrapport.

For at revisor skal kunne bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler, utføres en finansiell revisjon.

Kontroll av om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, gjennomføres som etterlevelsesrevisjon av budsjettvedtak og gjeldende regelverk.

Riksrevisjonen skal i tillegg veilede virksomhetene for å forebygge fremtidige feil og mangler, og for å bidra til å forebygge og avdekke misligheter. I veiledningsrollen må revisor vise varsomhet og veilede på en måte som ikke setter revisjonens uavhengighet og objektivitet i fare.

Regnskapsrevisjon er basert på ISSAI 1000-2999 og ISSAI 4000-serien som er utarbeidet av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843