Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Revisjonstyper > Selskapskontroll

Selskapskontroll - Riksrevisjonen

Riksrevisjonen vurderer gjennom selskapskontrollen om statlige interesser i selskaper m.m. blir forvaltet i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Kontrollen skal belyse forhold av stor samfunnsmessig eller prinsipiell betydning på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger. Kontrollen blir utført ut fra disse perspektivene:

  • etterlevelse av lover, regler og vedtak
  • ivaretakelse av samfunnsmessige oppgaver og sektorpolitiske mål
  • effektiv og økonomisk forsvarlig drift
  • korrekt informasjon til Stortinget og Riksrevisjonen

I 2017 var ni prosent av vårt revisjonsarbeid selskapskontroll.

Selskapskontrollen er hjemlet i lov om Riksrevisjonen § 9 (2):

”Riksrevisjonen skal kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll).”

Videre har Stortinget gitt utfyllende bestemmelser om selskapskontrollen i instruks om Riksrevisjonens virksomhet § 5:

”Riksrevisjonen skal gjennom sin kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m. vurdere om statsråden har utøvet sin oppgave som forvalter av statens interesser i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.
I kontrollen inngår de undersøkelser m.m. som anses nødvendige for at Riksrevisjonen skal kunne gi en kvalifisert vurdering av den enkelte statsråds forvaltning av statens interesser. I heleide selskaper mv. og heleide datterselskaper til disse kan kontrollen også omfatte systematiske undersøkelser av selskapets økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger.
Kontrollen etter første ledd omfatter selskaper hvor staten eier så mange aksjer at de representerer 50 prosent eller mer av stemmene, eller hvor staten på grunn av aksjeeie eller ved statlig kontroll av selskapsinteresser mv. har dominerende innflytelse. Riksrevisjonen avgjør i det enkelte tilfellet om staten anses å ha en dominerendeinnflytelse.
Bestemmelsene i denne instruksen gjelder også for kontroll med statlig eierskap i selskaper i utlandet så langt dette ikke strider mot landets lov.”

Selskapskontrollen kan gjennomføres som årlig kontroll, som utvidet kontroll eller som forvaltningsrevisjon, se sidemeny.

Selskapskontrollen blir rapportert i Dokument 3:2. For stortingssesjonene 2005/2006 til og med 2008/2009 ble selskapskontrollen rapportert i Dokument nr. 1.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843