Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Revisjonstyper > Selskapskontroll > Utvidet kontroll

Utvidet kontroll - Riksrevisjonen

Resultatene av den årlige gjennomgangen av selskapene inngår som innspill til Riksrevisjonens årlige overordnede vurderinger av risiko og vesentlighet.

Dersom disse vurderingene tilsier at forvaltningen av et selskap eller grupper av selskaper bør følges opp ytterligere, skjer dette vanligvis som en utvidet kontroll.

En utvidet kontroll er en grundigere undersøkelse av forvaltningen av eierskapet, formålet med eierskapet og de forutsetningene som er satt for driften i selskapene, slik det går fram av stortingsdokumenter, selskapenes vedtekter, reglement for økonomistyring i staten og allmenne faglige standarder.

En utvidet kontroll pågår i om lag ett og et halvt år, vanligvis med planlegging i perioden mai–oktober og gjennomføring fram til mai/juni året etter. Rapporten blir så sendt departementet til uttalelse. Rapporteringen til Stortinget skjer normalt i november.

Riksrevisjonens tilgang til informasjon

Når det gjelder heleide selskaper, kan Riksrevisjonen kreve å få tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter og foreta de undersøkelsene som er nødvendige for å gjennomføre kontrollen (jf. riksrevisjonsloven § 12). For deleide selskaper har Riksrevisjonen krav på den informasjonen som statsråden som aksjonær har tilgang til.

All informasjon som innhentes og utarbeides i revisjonsprosessen, er omfattet av reglene om utsatt offentlighet (jf. riksrevisjonsloven § 18 (2)), det vil si at dokumentene ikke blir tilgjengelig før Dokument 3:2 overleveres Stortinget.

Forretningssensitiv informasjon unntas offentlighet. Dersom Riksrevisjonen mottar og bruker slik informasjon i rapporten til eierdepartementet, vil den ikke bli offentlig tilgjengelig, og forretningssensitiv informasjon vil ikke bli synliggjort i Dokument 3:2.

Planlegging av en utvidet kontroll

I planleggingsfasen av en utvidet kontroll blir eierdepartementet og aktuelle selskaper informert om at en slik kontroll er under planlegging, og de blir bedt om å oppnevne en kontaktperson som har god kjennskap til det området som vurderes revidert.

I denne fasen vil revisjonen skaffe seg oversikt over hvilke data som foreligger i departementet og selskapet, og som er egnet til å belyse området som vurderes revidert. Riksrevisjonen legger vekt på å forstå selskapets drift og det markedet selskapet opererer i. Under planleggingen av en utvidet kontroll ber Riksrevisjonen vanligvis selskapet om et møte for utveksling av informasjon. Riksrevisjonen angir dagsordenen for møtet.

Noen utvidede kontroller er tverrgående undersøkelser om elementer ved eierskapspolitikken som berører samtlige eierdepartementer og selskaper underlagt Riksrevisjonens selskapskontroll. I slike tilfeller vil Nærings- og handelsdepartementet bli informert som ansvarlig for eierpolitikken, og bedt om å oppnevne en kontaktperson for undersøkelsen. Andre berørte departementer blir orientert om undersøkelsen på et senere tidspunkt.

Gjennomføring av en utvidet kontroll

Når det er bestemt at en utvidet kontroll skal gjennomføres, blir det arrangert et oppstartmøte med departementet. Før dette møtet får departementet oversendt et dokument som inneholder utkast til formål, problemstillinger og revisjonskriterier for undersøkelsen. Revisjonskriterier er krav som gjelder for forvaltningen av statens interesser i selskaper, og disse utledes først og fremst fra Stortingets vedtak og forutsetninger. De berørte selskapene får en kopi av dokumentet. På oppstartmøtet blir opplegget og revisjonskriteriene for undersøkelsen presentert, og departementet får anledning til å uttale seg om dette enten på møtet eller skriftlig etter møtet.

Når det gjelder de tverrgående undersøkelsene om elementer ved eierskapspolitikken som berører flere eierdepartementer og selskaper, vil alle de berørte departementene få informasjon om oppstart av undersøkelsen og få oversendt utkast til formål, problemstillinger og revisjonskriterier. Oppstartmøte og diskusjon om revisjonskriteriene vil først og fremst bli holdt med Nærings- og handelsdepartementet. Dersom andre berørte eierdepartementer ønsker det, kan det arrangeres tilsvarende oppstartmøter med disse.

Etter oppstartmøtet begynner en konsentrert informasjonsinnhentingsfase. I denne fasen blir selskapet og departementet bedt om å finne fram eksisterende skriftlig informasjon som er relevant for kontrollen. Dette kan for departementets del være kopier av dialogen med selskapet, for eksempel brev og møtereferater, analyser gjort i departementet eller av andre, og verdivurderinger. For et heleid selskap kan relevant informasjon for kontrollen være internregnskapet, informasjon om produksjon, interne retningslinjer og analyser. I noen tilfeller finnes det ikke noen eksakt informasjon som kan belyse kontrollens problemstillinger, og det blir nødvendig å lage estimater. For å få et best mulig estimat er det da viktig å involvere selskapet. Intervju med selskapet blir også brukt til å hente inn informasjon.

I gjennomføringen av undersøkelsene vil det være mye kontakt mellom Riksrevisjonen, departementet og selskapet. Den mest intensive informasjonsinnhentingen faller ofte delvis sammen med avslutningen av årsoppgjøret i selskapene, og det kan oppleves krevende for kontaktpersonen og andre i selskapet som involveres. Det er derfor viktig at man på et tidlig stadium har en god dialog som sikrer at både Riksrevisjonen, departementet og selskapet har samme oppfatning av hva som er relevant informasjon for kontrollen.

Etter at informasjonen er innhentet, blir den analysert av Riksrevisjonen. Vanligvis blir selskapet bedt om å verifisere analysene, slik at resultatet blir mest mulig korrekt og selskapet får anledning til å forklare resultatene. Eierdepartementene blir bedt om å svare på spørsmål, enten skriftlig eller i møte. Det er vanlig med et avsluttende intervju med både selskapet og eierdepartementet.

I de tverrgående undersøkelsene vil det ikke være så tett kontakt mellom Riksrevisjonen og alle eierdepartementene og selskapene som beskrevet over. Men alle berørte eierdepartementer vil få et utkast til rapport for kommentarer.

Rapportering av en utvidet kontroll

Et utkast til rapport fra en utvidet kontroll blir sendt eierdepartementet for kommentarer. Utkastet er mer omfattende i innhold og lengde enn det som rapporteres i Dokument 3:2 til Stortinget. Rapporten til departementet er omfattet av utsatt offentlighet, det vil si at den ikke blir offentlig tilgjengelig før Dokument 3:2 overleveres Stortinget.

Riksrevisjonen vurderer departementets kommentarer til rapportutkastet og retter opp og innarbeider kommentarer der det blir vurdert som relevant. Rapportutkastet forkortes og omarbeides deretter til et utkast til saksframstilling i Dokument 3:2. I tilfeller der det er innhentet forretningssensitiv informasjon, kan selskapet og/eller eierdepartementet bli bedt om å gå igjennom fakta for å sikre at slik informasjon ikke blir offentliggjort.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843