Kapittel 6.0

Budsjett og regnskap 2018

Riksrevisjonens regnskap er revidert av PricewaterhouseCoopers AS, som er oppnevnt av Stortingets presidentskap. Riksrevisjonen har fått en ren beretning av revisor for regnskapet for 2018. Regnskapet for 2018, med noter og revisjonsberetning, er sendt til Stortingets presidentskap.

Riksrevisjonen fører internregnskapet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS), jf. vedlegg 1. Tabell 2 viser Riksrevisjonens budsjett og kontantregnskap for 2018, og dessuten årsverksinnsats.

6.1 Budsjett og kontantregnskap for 2018

Tabell 2 Budsjett og kontantregnskap for 2018

Beløpene i tabellen er oppgitt i 1000 kroner. Årsverkberegningen er i tråd med DFØs standard årsverksrapport som viser faktisk ressursinnsats målt i årsverk.

Utgiftsført

Budsjett og kontantregnskap for 2018
  Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018
Driftsutgifter 456 951 549 342 515 782
Tilskudd internasjonale organisasjoner og nettverk 25 000 25 000 25 800
Sum utgiftsført 481 951 575 142 541 582

Inntektsført

Budsjett og kontantregnskap for 2018
  Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018
Refusjoner 1 948 2 200 1 948
Refusjoner utland 967 300 850
Sum inntektsført 2 915 2 500 2 798

Årsverksinnsats

Budsjett og kontantregnskap for 2018
  Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018
Årsverksinnsats 423 - 412

6.2 Årsverkinnsats

For å få grunnlag for å sammenligne bruk av ressurser mellom statlige virksomheter, har Direktoratet for økonomistyring (DFØ) utviklet en formel for beregning av årsverksinnsats. Utviklingen i årsversksinnsats i Riksrevisjonen har vært som følger:

Tabell 3 Årsverksinnsats 2013–2018

Årsverkberegningen er i tråd med DFØs standard årsverksrapport som viser faktisk ressursinnsats målt i årsverk.

Årsverksinnsats 2013–2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Årsverksinnsats 466 453 445 436 423 412

Reduksjon i årsverksinnsatsen fra 2017 til 2018 skyldes i stor grad ubesatte stillinger. Riksrevisjonen forventer at innsatsen vil øke igjen i 2019.

6.3 Lederlønninger

Lønnen til lederen av riksrevisorkollegiet blir fastsatt av Stortinget og er 1 529 574 kroner. For revisjonsråd og ekspedisjonssjefer følger Riksrevisjonen lederlønnssystemet i staten. Systemet skal stimulere til bedre måloppnåelse og resultat, økt gjennomføring og god ledelse.

Riksrevisjonen bruker lønnsintervall E i systemet for revisjonsråd, og dette går fra 1,2 millioner kroner til 2 millioner kroner. I 2018 var årslønnen til revisjonsråden 1 706 480 kroner.

For ekspedisjonssjefer bruker Riksrevisjonen lønnsintervall C, og dette går fra 1 million kroner til 1,6 millioner kroner. Årslønnen for ekspedisjonssjefene i 2018 var i spennet 1 365 042 kroner til 1 434 042 kroner. Snittlønnen var 1 412 642 kroner.

6.4 Mindreforbruk

Statsregnskapets utgiftsside for kapittel 0051 viser et mindreforbruk på 33,6 millioner kroner i 2018. Riksrevisjonen har søkt om å få overført 16,7 millioner kroner til 2019. Midlene skal dekke etterslep på fakturaer fra 2018 og kalkulert underdekning i budsjettet for 2019.

Hovedårsaken til mindreforbruket er lavere bemanning enn budsjettert. Ved varsel om reduksjonen av driftsbudsjettet for 2018 ble det iverksatt innstrammingstiltak for å tilpasse driftsnivået til det nye budsjettnivået. Dette har gitt et etterslep i rekruttering også i 2018 og det har gitt lavere aktivitetsnivå enn budsjettert i 2018; et mindreforbruk på lønn, reise, kurs og konsulentbruk.