Kapittel 2.0

Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2.1 Rolle og oppgaver

Riksrevisjonen er et av Stortingets kontrollorganer og er den eneste aktøren som kan gi Stortinget en samlet og uavhengig revisjon av staten. Gjennom revisjon, kontroll og veiledning skal Riksrevisjonen bidra til at statens inntekter blir betalt inn som forutsatt, og at statlige midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

De overordnede rammevilkårene går fram av lov om og instruks for Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har valgt å legge INTOSAIs internasjonale rammeverk og standarder for offentlig revisjon til grunn for arbeidet sitt. Rammeverket omfatter prinsipper og forutsetninger for riksrevisjoner og generelle og spesifikke krav til planlegging, gjennomføring og rapportering av henholdsvis finansiell revisjon, etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Riksrevisorkollegiet har vedtatt nytt strategisk plandokument for 2018–2024. Riksrevisjonens visjon for å løse det gitte samfunnsoppdraget er å gjennomføre «Revisjon til nytte for morgendagens samfunn». Dette skal vi oppnå ved å jobbe mot følgende hovedmål for virksomheten vår:

  1. Riksrevisjonen skal være samfunnets fremste leverandør av aktuell og relevant offentlig revisjon.
  2. Riksrevisjonen skal gjennomføre revisjon og kontroll av høy kvalitet.
  3. Riksrevisjonen skal være en effektiv organisasjon.

2.2 Organisasjon og ledelse

Riksrevisjonen er organisert i syv avdelinger, som alle ledes av en ekspedisjonssjef.

Figur 1Organisasjonskart per 31. desember 2018

Organiseringen: Riksrevisjonens kollegium, kollegiets leder, revisjonsråd og stabsseksjon, forvaltningsrevisjon avdeling 1, forvaltningsrevisjon avdeling 2, regnskapsrevisjon avdeling 1, regnskapsrevisjon avdeling 2, regnskapsrevisjon avdeling 3, støtte- og utviklingsavdelingen og administrasjonsavdelingen

Revisjonsavdelingene er delt inn etter revisjonstyper og hvilke departement de reviderer.

I 2018 vurderte vi organiseringen av støtte- og servicefunksjonene. Det ble foretatt to organisasjonsjusteringer som gjelder fra 1. januar 2019: Internasjonal seksjon er plassert som egen stab under revisjonsråden, og IKT-seksjonen er lagt inn under støtte- og utviklingsavdelingen.

Riksrevisjonen ledes av et kollegium med fem medlemmer. De har alle tittelen riksrevisor og er valgt av Stortinget. Stortinget velger medlemmer til kollegiet hvert fjerde år.

Kollegiet er Riksrevisjonens styre. De bestemmer hvilke undersøkelser vi skal gjennomføre, og behandler revisjonsrapportene før de legges fram for Stortinget. Per-Kristian Foss leder kollegiet og er Riksrevisjonens daglige leder.

I perioden 1. januar 2018 ─ 31. desember 2021 er disse medlemmer av kollegiet:

  • Per-Kristian Foss (H), leder
  • Helga Pedersen (Ap), nestleder
  • Gunn Karin Gjul (Ap)
  • Arve Lønnum (FrP)
  • Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Stortinget velger også fem personlige varamedlemmer til kollegiet. Disse er Martin Engeset for Foss, Per Rune Henriksen for Pedersen, Beate Heieren Hundhammer for Gjul, Kenneth Svendsen for Lønnum og Heidi Grande Røys for Tingelstad Wøien.

Per 31. desember 2018 hadde Riksrevisjonen 457 ansatte.

Riksrevisjonens hovedkontor er i Oslo, og vi har regionskontor i Bergen, Bodø, Hamar, Kristiansand, Tromsø og Trondheim.

Per 31. desember 2018 hadde 65 av Riksrevisjonens ansatte arbeidsplass utenfor Oslo.

Riksrevisjonen har mål om at totalt antall ansatte ved regionskontorene skal være minimum 65. Høsten 2018 ble det lagt en plan for å bygge opp robuste fagmiljøer over hele landet. I 2019 styrker vi bemanningen ved en rekke av kontorene for å nå målet om 10 til 15 ansatte på hvert kontor.

2.3 Ansatte og lokalisering

Per 31. desember 2018 hadde Riksrevisjonen 457 ansatte.

Riksrevisjonens hovedkontor er i Oslo, og vi har regionskontor i Bergen, Bodø, Hamar, Kristiansand, Tromsø og Trondheim.

Kart-norge.png

Per 31. desember 2018 hadde 65 av Riksrevisjonens ansatte arbeidsplass utenfor Oslo.

Riksrevisjonen har mål om at totalt antall ansatte ved regionskontorene skal være minimum 65. Høsten 2018 ble det lagt en plan for å bygge opp robuste fagmiljøer over hele landet. I 2019 styrker vi bemanningen ved en rekke av kontorene for å nå målet om 10 til 15 ansatte på hvert kontor.