Kapittel 1.0

Leders beretning

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Ilja Hendel

Riksrevisjonens visjon er «Revisjon til nytte for morgendagens samfunn». Vår strategiske plan gjelder perioden 2018–2024 og har følgende tre mål:

Riksrevisjonen skal

  • være aktuell og relevant
  • levere revisjon av høy kvalitet
  • være en effektiv organisasjon

Norsk forvaltning står overfor til dels store endringer og det er viktig at Riksrevisjonen omstiller og endrer seg i takt med utfordringene. Vi vil være en rollemodell som andre ønsker å lære av, og vi må raskt kunne levere relevante og aktuelle rapporter til Stortinget og forvaltningen. Riksrevisjonens finansielle revisjon, forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og selskapskontroll har i 2018 vært aktuell og relevant både for Stortinget, forvaltningen og allmenheten.

Gjennomført revisjon og kontroll holdt høy faglig kvalitet og forvaltningen opplevde i hovedsak prosesser og kommunikasjon som god.

«Den viktigste verdiskapende faktoren i Riksrevisjonen er de ansattes kompetanse. Vi er kritisk avhengig av ledere og medarbeidere med relevant fagkompetanse, gode analyseevner og et godt faglig skjønn for å levere på samfunnsoppdraget vårt. Vi legger vekt på at Riksrevisjonen skal være en attraktiv arbeidsgiver for å beholde og tiltrekke oss kompetente medarbeidere og ledere.»

Per-Kristian Foss

I 2018 har Riksrevisjonen satset på utviklingstiltak innen digitalisering, ledelse, styring og kompetanseheving. Vår strategiske plan gir rammene for et moderniseringsprogram som skal sikre en systematisk styring av de utviklingstiltakene som iverksettes i perioden fram mot 2024.

Å være i endring er krevende. Utviklingstiltakene må balanseres så vi ivaretar våre kjerneoppgaver på en god måte. Utviklingsarbeidets endringstakt må være forenlig med ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø. 

Viktigheten av et godt arbeidsmiljø ble aktualisert av negativ medieomtale av ledelsen av Riksrevisjonen. Ledelsen har i 2018 fått gode råd av eksterne konsulenter for å øke bevisstheten om lederrollen.

Riksrevisjonen hadde et mindreforbruk på 33,6 millioner kroner i 2018. Hovedårsaken til mindreforbruket var lavere bemanning enn budsjettert. Ved varsel om reduksjonen av driftsbudsjettet for 2018, ble det iverksatt innstrammingstiltak for å tilpasse driftsnivået til det nye budsjettnivået. Dette ga et etterslep i rekruttering i 2018 og dermed et lavere aktivitetsnivå enn planlagt.

Riksrevisjonen i tall 2018, informasjon presentert i sirkler: 423 årsverk, 25 etterlevelsesrevisjoner, 55 forvaltningsrevisjoner, reviderer 217 virksomheter, kontrollerer forvaltningen av 110 selskaper. 277 årsverk revisjon, 85 årsverk administrasjon, 24 årsverk utvikling, 22 årsverk kompetanseutvikling, 15 årsverk internasjonalt engasjement: støtter riksrevisjoner i 6 land, revisor for 3 internasjonale organisasjoner, deltar i 7 internasjonale arbeidsgrupper.

Riksrevisjonens årsrapport for 2018 ble vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. april 2019 av

  • Per-Kristian Foss, riksrevisor
  • Helga Pedersen, riksrevisor
  • Gunn Karin Gjul, riksrevisor
  • Arve Lønnum, riksrevisor
  • Anne Tingelstad Wøien, riksrevisor

Stig Folkvord, avdelingsdirektør, fungerende sekretær for riksrevisorkollegiet.