Kapittel 5.0

Framtidsutsikter

Riksrevisjonen har vært Stortingets revisjons- og kontrollorgan siden 1816. Vårt mandat, fullmakter og uavhengighet er sikret gjennom Grunnloven, samt lov om Riksrevisjonen og instruks om Riksrevisjonens virksomhet fra 2004.

Vi har

  • adgang til å revidere og kontrollere forvaltningen
  • uavhengighet til å bestemme hvilke saker vi skal revidere, og hvordan undersøkelsene skal gjennomføres
  • en unik tilgang på informasjon og kan kreve alle opplysninger og dokumenter vi trenger fra de vi undersøker

Stortinget og innbyggerne viser oss stor tillit. Det gir et solid fundament for å ivareta samfunnsoppdraget, men også et betydelig ansvar for å levere revisjon og kontroll som er til nytte for morgendagens samfunn. Våre undersøkelser skal gi Stortinget et godt grunnlag for å kontrollere regjeringen, bidra til en bedre forvaltning og gi innbyggerne innsyn i hvordan de folkevalgtes beslutninger følges opp og hvordan fellesskapets midler forvaltes. Det er ikke et mål i seg selv å finne feil, men å bidra til en enda bedre forvaltning. Dette gjør vi blant annet gjennom veiledning.

Omgivelsene har også forventninger til oss. Samfunnet står foran store endringer. Strammere budsjetter og ny teknologi krever omstilling og effektivisering. Også Riksrevisjonen må omstille seg for i framtiden å kunne levere i tråd med samfunnsoppdraget. Derfor har vi et høyt nivå på våre utviklingsaktiviteter, der automatisering og digitalisering står sentralt.

Riksrevisjonen må møte disse forventningene ved fortsatt å levere aktuell og relevant revisjon for å svare på det oppdraget samfunnet har gitt oss. Det krever betydelig innsikt i utviklingstrekk i samfunnet. Gjennom bruk av ny teknologi vil vi kunne bearbeide og bruke informasjon fra ulike kilder mer effektivt enn i dag. Det kan gi Stortinget og innbyggerne mer åpenhet og bedre innsikt i komplekse problemstillinger og sammenhenger i samfunnet.

Temaene Riksrevisjonen velger å undersøke skal være viktige og relevante slik at Stortinget kan utøve sin demokratiske kontrollfunksjon. Forholdene må være av vesentlig samfunnsmessig betydning og ikke bidra til økt detaljstyring. Derfor forbedrer vi løpende våre interne prosesser for utvelgelse av aktuelle revisjonstemaer.

Våre dyktige ansatte er stolte av arbeidsplassen sin og legger ned betydelig innsats for å løse samfunnsoppdraget. Som kunnskapsorganisasjon er Riksrevisjonen avhengig av å ha ansatte med høy og relevant kompetanse for å møte morgendagens utfordringer. Endring og omstilling betyr at vi trenger ny kompetanse. Vi fortsetter å investere i kompetansehevingstiltak for våre ansatte, i tillegg til å rekruttere ny kompetanse. Vi bruker også flere virkemidler for at Riksrevisjonen fortsatt skal være en foretrukket arbeidsgiver.

Vi mener at vi har gode forutsetninger for å innfri forventningene fra både Stortinget og innbyggerne. Riksrevisjonen skal fortsette å levere aktuell og relevant revisjon, samtidig som vi gjennomfører nødvendig omstilling. Samlet er dette viktige bidrag for å oppfylle vår visjon; Revisjon til nytte for morgendagens samfunn.