Kapittel 6.0

Budsjett og regnskap 2019

Riksrevisjonens regnskap revideres av PwC, som er oppnevnt av Stortingets presidentskap. Vi har fått ren beretning for regnskapet for 2019. Regnskapet, med noter og revisjonsberetning, er sendt til presidentskapet.

Budsjett og kontantregnskap for 2019

I 2019 har Riksrevisjonen brukt 558,6 millioner kroner til å gjennomføre oppgavene. Av dette er 424,5 millioner kroner (ca. 76 prosent) lønns- og personalkostnader.

DFØ har utviklet en formel for beregning av utførte årsverk for å kunne sammenligne ressursbruk mellom statlige virksomheter. Utviklingen i utførte årsverk i Riksrevisjonen i perioden 2014–2019:

  • 2014: 452
  • 2015: 445
  • 2016: 436
  • 2017: 423
  • 2018: 412
  • 2019: 420

Siden 2014 har vi hatt en jevn nedgang i antall utførte årsverk. Økningen fra 2018 til 2019 var forventet, da det ble tilsatt i stillinger som har stått ubesatt over tid. Økningen har gått til revisjon, internasjonalt engasjement, kompetanseutvikling og utviklingsoppgaver.

6.1 Lederlønninger

Lønnen til lederen av riksrevisorkollegiet blir fastsatt av Stortinget og er 1 580 010 kroner. Revisjonsråden og ekspedisjonssjefene følger lederlønnssystemet i staten. Systemet skal stimulere til bedre måloppnåelse og resultat, økt gjennomføring og god ledelse.

Riksrevisjonen bruker lønnsintervall E i systemet for revisjonsråd, og dette går fra 1,2 millioner kroner til 2 millioner kroner. I 2019 var årslønnen til revisjonsråden 1 761 087 kroner.

For ekspedisjonssjefene bruker Riksrevisjonen lønnsintervall C, og dette går fra 1 million kroner til 1,6 millioner kroner. Årslønnen for ekspedisjonssjefene i 2019 var i spennet 1 412 000 kroner til 1 479 932 kroner. Gjennomsnittslønn utgjorde 1 445 571 kroner.

6.2 Mindreforbruk

Statsregnskapets utgiftsside for kapittel 0051 viser et mindreforbruk på 2,7 millioner kroner i 2019. Hovedårsaken er lavere lønnskostnader enn budsjettert. Vi har søkt om å få overført mindreforbruket til 2020. Midlene skal gå til å dekke kostnader til flere utviklingsprosjekter.

Vedlagg 1: Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2019

Vedlegg 2: Årsregnskap 2019

Vedlegg 3: Revisjonsberetning

Vedlegg 4: Orientering om INTOSAI Development Initiative (IDI)