Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Tips til Riksrevisjonen

Riksrevisjonen skal gjennom revisjon bidra til å forebygge og avdekke misligheter i statsforvaltningen. Riksrevisjonen har en elektronisk tipskanal og i 2017 ble det registrert 169 tips. Erfaringsmessig er relevante tips en viktig kilde til opplysninger som ellers ikke er lett tilgjengelig for revisor. Tips kan gis anonymt.

Tipsene blir behandlet og fulgt opp av den ansvarlige seksjonen. Tipsene kan sendes inn anonymt eller under fullt navn. Riksrevisjonen følger offentlighetslovens krav. Det betyr at opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven, vil kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring.

Erfaringsmessig er relevante tips en viktig kilde til opplysninger som ellers ikke er lett tilgjengelig for revisor.

Behandling av tips

Riksrevisjonen er interessert i å motta tips om misligheter, eller opplysninger som gir grunn til mistanker om misligheter eller andre kritikkverdige handlinger i statsforvaltningen, og legger til rette for dette gjennom en elektronisk tipskanal.

Alle tips blir vurdert. Informasjonen vi mottar blir vurdert etter vesentlighet og risiko i forbindelse med planlegging og gjennomføring av revisjonen. Avhengig av innholdet vil Riksrevisjonen vurdere å igangsette nærmere undersøkelser.

Som hovedregel blir ikke tips besvart, med mindre Riksrevisjonen ønsker å be om ytterligere informasjon. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan, og foretar ikke kontroller på oppdrag fra offentlige eller private interesser. Resultatet av den årlige revisjonen rapporteres i Dokument 1 til Stortinget, og resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner rapporteres løpende i Dokument 3-serien.

Aktuelle forhold å tipse om kan f.eks. være:

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på regler for anskaffelser
 • misbruk av tilskuddsordninger

Et tips bør inneholde følgende:

 • Hvilken virksomhet misligheten gjelder
 • Konkret beskrivelse av de faktiske forhold - hva, når, eventuelt hvem og hvordan
 • Eventuelt henvisning til andre kilder/dokumenter som underbygger opplysningene i tipset
 • Eventuelt navn og kontaktinformasjon til tipser

Ekstern leverandør

Riksrevisjonen bruker en tredjepart (CTG AS) for vedlikehold og drift av tipsløsningen. Informasjonen er kryptert på CTG AS sin skjemaserver og låses opp først når den overføres til Riksrevisjonen. CTG AS har ikke på noe tidspunkt tilgang til de registrerte tipsene i klartekst.

Tips og offentlighet - taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i tipssaker er underlagt samme lovverk om offentlighet som andre dokumenter det offentlige mottar.

Dette vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Dette gjelder sensitive personopplysninger, opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter, opplysninger som kan ha konkurransemessig betydning og opplysninger om lovbrudd.

Tips, melding, eller liknende dokument om lovbrudd fra private vil Riksrevisjonen vurdere om skal unntas fra offentligheten. Det vises her til offentleglova § 24, 2.ledd.

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil tipset bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette betyr at når du først har oppgitt ditt navn kan ikke Riksrevisjonen love anonymitet. Videre betyr dette at dersom det ikke er grunnlag for å unnta dokumentet fra offentlighet, vil din identitet kunne bli kjent gjennom de opplysninger du har sendt til Riksrevisjonen.

At Riksrevisjonen følger offentleglovas krav, betyr at eventuelle henvendelser som er utenfor formålet med tipsordningen normalt ikke vil kunne unntas offentlighet, heller ikke avsenders navn dersom dette er oppgitt. Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Sivilombudsmannen.

Hvordan tipse Riksrevisjonen

Tips kan gis via:

 • Tipskanalen
 • Vanlig e-post: postmottak@Riksrevisjonen.no
 • Telefon: 22 24 10 00
 • Brev: Riksrevisjonen, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Riksrevisjonen anbefaler at du sender tips til oss gjennom vår elektroniske tipskanal.

Slik sikrer du anonymitet når du legger ved filer

Hvis du ønsker å ta med filer som vedlegg til ditt tips og du vil være anonym, anbefaler vi at du også anonymiserer vedleggene. Slik gjør du det med Microsoft Office-filer:

 • Åpne dokumentet, velg "Lagre som"
 • Velg lagringssted og filtype, filtype skal være PDF
 • Klikk så på "Alternativer" og fjern hakene for "Dokumentegenskaper" og "Koder for dokumentstruktur for tilgjengelighet".
 • Klikk .
Du har nå sikret at eventuell sporbar informasjon ikke blir lagret i filen.

Ved bildefiler og andre filtyper anbefaler vi å undersøke hvilke muligheter det finnes for å fjerne sporbare spor i filen.

Hvis dette blir vanskelig å få til, anbefaler vi at du skriver eller limer teksten i det du ville legge ved inn i skjemaet for tipset.

 Relatert innhold

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843