Retningslinjer for revisjon

Alle våre revisjons- og kontrolloppgaver skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, instruks og god revisjonsskikk krever. Retningslinjene for revisjon tar utgangspunkt i internasjonale standarder for offentlig revisjon. Du finner dem i pdf-format nedenfor.