Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Innfasing av Norges nye kampfly F-35

Forsvarsdepartementet har gjort for lite, for sent ved innfasingen av de nye kampflyene F-35. Målet om full operativ evne i 2025 kommer ikke til å nås og budsjetteringen har vært urealistisk. Riksrevi...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap

Det er store forskjeller i hvordan departementene dokumenterer sine styrevalgprosesser, og hvordan de dokumenterer og vurderer innspill til styrekandidater. Prosessene i departementene er både lite et...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2022

I selskapskontrollen for 2022, legger vi fram en undersøkelse av statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap. I tillegg har vi fulgt opp fire saker rapportert i tidligere selskapskontrol...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Digitalisering i politiet

Politiet har digitalisert for lite. Konsekvensen er at borgere får mindre trygghet og dårligere bekjempelse av kriminalitet. Politiet har ikke prioritert å digitalisere sentrale systemer for straffesa...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen

Manglende og sene avklaringer av juridiske problemstillinger står i veien for deling og gjenbruk av data. Regelverket er komplekst og ikke godt nok tilpasset de digitale mulighetene vi har i dag. Men ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Utnyttelse av IT-systemer på sykehus

Nye IT-systemer – deriblant Helseplattformen – fungerer ikke som de skal for leger og sykepleiere. Det kan gå utover pasientsikkerheten. Leger og sykepleiere skal bruke tiden sin på å behandle pasien...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølgingsundersøkelse: Bemanningsutfordringer i helseforetakene

Etter fire år – vel og merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Enovas bidrag til teknologi- og markedsutvikling av lav- og nullutslippsløsninger

Enova skal være et effektivt virkemiddel for å nå Norges klimaforpliktelser og lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er ikke tilfredsstillende at Enova ikke får mer ut av pengene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Årlig rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2022

Kvaliteten på statens regnskaper er gjennomgående god. 5 av 236 årsregnskaper har vesentlige feil. At statens regnskaper har god kvalitet og at statlige midler blir brukt slik Stortinget har bestemt, ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2023

Vi følger tre av ti undersøkelser videre i årets rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjoner. Syv undersøkelser avsluttes. I den ene saken – henvisningspraksis fra fastlegeordningen til spesialist...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 41