Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Styresmaktene sitt arbeid med å redusere forseinkingar og innstillingar på jernbanen

Det blir stadig fleire forseinkingar og innstillingar på jernbanen. Hovudårsaka er feil i infrastrukturen. Dei som bruker jernbanen, står igjen med eit dårlegare togtilbod.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Låneopptak hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tok opp lån i strid med Grunnloven. Justis- og beredskapsdepartementet fulgte ikke godt nok opp.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene

Sykehusene jobber lite systematisk med kjente utfordringer. Svak risikostyring kan få konsekvenser for pasientbehandling, ventetider og samhandlingen mellom kommuner og sykehus. Det er kritikkverdig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene

Nesten ingenting har blitt bedre siden Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i 2012. Tiltakene har ikke gitt resultater og vår nye undersøkelse viser at hele seks av syv kommuner mangler lovpålagt ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Informasjonssikkerhet i forskning innenfor kunnskapssektoren

Vi har gjennomført inntrengingstester mot tre forskningsinstitusjoner under Kunnskapsdepartementet. Testene ga full kontroll over IT-infrastruktur ved to av dem og kontroll over forskeres IT-utstyr og...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sømløse kollektivreiser

Ti år etter at Stortinget vedtok en satsing på sømløse kollektivreiser, er det fortsatt for komplisert å planlegge og kjøpe kollektivreiser gjennom den nasjonale reiseappen Entur. Riksrevisjonen mener...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Innfasing av Norges nye kampfly F-35

Forsvarsdepartementet har gjort for lite, for sent ved innfasingen av de nye kampflyene F-35. Målet om full operativ evne i 2025 kommer ikke til å nås og budsjetteringen har vært urealistisk. Riksrevi...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2022

I selskapskontrollen for 2022, legger vi fram en undersøkelse av statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap. I tillegg har vi fulgt opp fire saker rapportert i tidligere selskapskontrol...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap

Det er store forskjeller i hvordan departementene dokumenterer sine styrevalgprosesser, og hvordan de dokumenterer og vurderer innspill til styrekandidater. Prosessene i departementene er både lite et...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2023

Vi følger tre av ti undersøkelser videre i årets rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjoner. Syv undersøkelser avsluttes. I den ene saken – henvisningspraksis fra fastlegeordningen til spesialist...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 43