Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann

30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene. Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet. Myndighetene har ikke gjort...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar ikke ansvaret de har for digital sikkerhet i sivil sektor godt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerh...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter

Ulovlig eksport av avfall er et globalt helse- og miljøproblem. Risikoen for å bli tatt er lav og norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet vårt havner.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2021

I selskapskontrollen for 2021, legger vi frem to hovedsaker ─ en undersøkelse av Investinors investeringspraksis og en oppfølgingsundersøkelse av lederlønnsutviklingen i heleide statlige selskaper. Vi...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av godtgjørelse til styret og daglig leder i statlige heleide selskaper

Igjen har Riksrevisjonen undersøkt utviklingen i lønn og godtgjørelser til daglige ledere og styrene i heleide statlige selskaper. Vi ser nå noe mer moderasjon, men mange lederes lønnsøkning ligger fo...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Investinors investeringspraksis og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse

Målet er ti prosent avkastning i året, men Investinors direkteinvesteringer har null avkastning i perioden 2008 til 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet

I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. Undersøkelsen viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurder...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Årlig revisjon 2021

Riksrevisjonens årlige gjennomgang viser at kvaliteten på statens regnskaper er gjennomgående god. Fire regnskaper har vesentlige feil. I tillegg kommer vi med kritikk på syv områder som vi har gått d...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2022

I årets rapport om oppfølgingsundersøkelsene våre kan vi avslutte 13 av 14 tidligere saker. Vi følger tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen opp videre. I tillegg gir vi svært alvorlig kritikk i ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Lønns- og arbeidsvilkår i statlige anskaffelser

For å redusere arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er det viktig at statlige virksomheter påser at leverandørene av tjenester og bygge- og anleggsarbeider gir de ansatte riktige lønns- og arbei...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 35