Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma

Universitet og høgskular har ikkje lagt godt nok til rette for at undervisarane skal kunne arbeide med kvalitetsutvikling i studieprogramma. Å prioritere slikt arbeid er nødvendig for å sikre god utda...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Gjennomføringen av byggetrinn 1 Nytt regjeringskvartal

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Rapporten viser at selv om flere tiltak er kuttet og flyttet ut av byggetrinn 1, er det per febr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Norsk bistand til Syria-krisa 2016–2021

Utanriksdepartementet gjer ikkje nok systematiske vurderingar av resultat av bistanden til Syria-krisa. Det er viktig at departementet veit kva resultat ein oppnår med midlane. Då kan bistandsmidlane...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen

Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

Kostnadene til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene har økt betydelig, men veiene har verken blitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere. Riksrevisjonen mener dette er kritikkverdig...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Stortingets økonomiske ordninger til representanter

Vår undersøkelse av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter avdekker betydelige feil. Hovedårsaker er svikt i forvaltning, informasjon og kontroll, og manglende oppmerksomhet om eget ansv...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs

Antall ulykker til sjøs har økt. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak til mange av ulykkene med næringsfartøy. Vår undersøkelse viser at Sjøfartsdirektoratets tilsyn ikke er godt no...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann

30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene. Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet. Myndighetene har ikke gjort...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar ikke ansvaret de har for digital sikkerhet i sivil sektor godt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerh...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter

Ulovlig eksport av avfall er et globalt helse- og miljøproblem. Risikoen for å bli tatt er lav og norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet vårt havner.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 39