Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Gjennomføringen av byggetrinn 1 Nytt regjeringskvartal

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Rapporten viser at selv om flere tiltak er kuttet og flyttet ut av byggetrinn 1, er det per febr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Stortingets økonomiske ordninger til representanter

Vår undersøkelse av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter avdekker betydelige feil. Hovedårsaker er svikt i forvaltning, informasjon og kontroll, og manglende oppmerksomhet om eget ansv...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Årlig rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2021

Riksrevisjonens årlige gjennomgang viser at kvaliteten på statens regnskaper er gjennomgående god. Fire regnskaper har vesentlige feil. I tillegg kommer vi med kritikk på syv områder som vi har gått d...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2022

I årets rapport om oppfølgingsundersøkelsene våre kan vi avslutte 13 av 14 tidligere saker. Vi følger tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen opp videre. I tillegg gir vi svært alvorlig kritikk i ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser

For å redusere arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er det viktig at statlige virksomheter påser at leverandørene av tjenester og bygge- og anleggsarbeider gir de ansatte riktige lønns- og arbei...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Helsedirektoratets etterkontroll av helserefusjoner

Utbetalingene til helseaktørene bygger på et tillitsbasert system og skjer på grunnlag av innsendte refusjonskrav. Disse kravene må bli etterkontrollert. Vår undersøkelse viser at Helsedirektoratet ve...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

Det er viktig å sikre at utenlandske selskapsaksjonærer betaler korrekt kildeskatt på utbytte. Vår undersøkelse viser at Skatteetaten ikke i tilstrekkelig grad har sikret at utenlandske aksjonærer bli...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning av forurensning fra nedlagte gruver

Avrenning fra nedlagte gruver er en vesentlig kilde til forurensning av norske vassdrag. Vår undersøkelse viser at Nærings- og fiskeridepartementet ikke oppfyller pålegg fra forurensningsmyndighetene ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sporbarhet i prioritering av prosjekter til Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) er planen for å utviklesystemet for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport i Norge. Vår undersøkelse viser at etatenes arbeid med det faglige grunnlaget til NTP i liten gr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Navs kontroll med koronarelaterte ytelser

Nav har utbetalt store beløp gjennom koronarelaterte ytelser i forbindelse med pandemien. Vår revisjon viser at omfanget av mulige feilutbetalinger er stort, at etterkontrollarbeidet er arbeidskrevend...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 12