Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Låneopptak hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tok opp lån i strid med Grunnloven. Justis- og beredskapsdepartementet fulgte ikke godt nok opp.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2023

Vi følger tre av ti undersøkelser videre i årets rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjoner. Syv undersøkelser avsluttes. I den ene saken – henvisningspraksis fra fastlegeordningen til spesialist...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Digitalisering i politiet

Politiet har digitalisert for lite. Konsekvensen er at borgere får mindre trygghet og dårligere bekjempelse av kriminalitet. Politiet har ikke prioritert å digitalisere sentrale systemer for straffesa...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen

Manglende og sene avklaringer av juridiske problemstillinger står i veien for deling og gjenbruk av data. Regelverket er komplekst og ikke godt nok tilpasset de digitale mulighetene vi har i dag. Men ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Årlig rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2022

Kvaliteten på statens regnskaper er gjennomgående god. 5 av 236 årsregnskaper har vesentlige feil. At statens regnskaper har god kvalitet og at statlige midler blir brukt slik Stortinget har bestemt, ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Klarspråk i Nav og Statens pensjonskasse

Nav sine vedtaksbrev om alderspensjon og uføretrygd følger ikke Språkrådets anbefalinger til klarspråk. Et vedtak fra Nav har stor betydning for mottakerne. Derfor er det viktig at språket i vedtakene...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av person- og helseopplysninger i helseregistre

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk er dataansvarlig for de lovbestemte helseregistrene. De har ansvaret for informasjonssikkerheten selv om de har avtaler med leverandø...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Tilsyn av elsikkerhet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ikke tilstrekkelig oversikt over elsikkerheten. Det har vært en nedgang på nesten 75 % i antall tilsyn av landbaserte elektriske anlegg fra 2015 til...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Gjennomføringen av byggetrinn 1 Nytt regjeringskvartal

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Rapporten viser at selv om flere tiltak er kuttet og flyttet ut av byggetrinn 1, er det per febr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Stortingets økonomiske ordninger til representanter

Vår undersøkelse av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter avdekker betydelige feil. Hovedårsaker er svikt i forvaltning, informasjon og kontroll, og manglende oppmerksomhet om eget ansv...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 14