Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:7 (2023–2024) / Offentliggjort Digitalisering i politiet

Politiet har digitalisert for lite. Konsekvensen er at borgere får mindre trygghet og dårligere bekjempelse av kriminalitet. Politiet har ikke prioritert å digitalisere sentrale systemer for straffesaksbehandling og arbeidstidsplanlegging, systemer som er avgjørende for at de skal gjøre en god jobb.

Kort bakgrunn

  • Politiet har foreldede IT-systemer som fører til ineffektiv ressursbruk og mangelfull styringsinformasjon.
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings evaluering av politireformen viser at politidistrikter og særorgan er lite fornøyd med digitale tjenester og verktøy.
  • En rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) viser at Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet har manglet kunnskap om teknologi og om hvordan teknologi kan brukes for å utvikle framtidens politi- og påtaletjenester.

Overordnet vurdering

  • Ikke tilfredsstillende
  • Kritikkverdig
  • Sterkt kritikkverdig

Det er kritikkverdig at Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratets styring av digitaliseringsarbeidet i politiet har vært lite langsiktig og preget av kortsiktige prioriteringer.

Manglende digitalisering av sentrale fagsystemer for straffesaksbehandling og arbeidstidsplanlegging har ført til høy teknisk gjeld, lite effektiv ressursbruk og lite brukervennlige løsninger.

Den teknologiske utviklingen tilsier at digitalisering er en forutsetning for å løse samfunnsoppdraget. Manglende digitalisering vil derfor gi mindre trygghet til borgerne og dårligere bekjempelse av kriminalitet.

Konklusjoner

Våre anbefalinger

For å effektivisere ressursbruken, få til mer brukervennlige tjenester og understøtte måloppnåelse på politiets samfunnsoppdrag anbefaler vi at Justis- og beredskapsdepartementet

  • legger til rette for langsiktighet i styringen slik at politiet kan ta i bruk ny teknologi og digitalisere virksomheten
  • i etatsstyringen følger opp at Politidirektoratet utvikler sin styring og oppfølging av bruken av ny teknologi, nye utviklingsmetoder og digitalisering av virksomheten

Ferdig behandlet av Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 20. november 2023, de behandlet den 29. februar 2024.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Digitalisering/ikt Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no