Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar ikke ansvaret de har for digital sikkerhet i sivil sektor godt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerh...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Forsvarets informasjonssystemer til bruk i operasjoner

Vi har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Det er sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerer for dårlig sammen. Dette er svært alvorlig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av undersøkelse om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

I 2017 leverte vi en undersøkelse som avdekket mangelfull arkivering og feil journalføring i departementer og statlige etater. Vi har undersøkt status siden sist. Oppfølgingen viser at utviklingen går...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av ny registerplattform i Brønnøysundregistrene

Ny registerplattform i Brønnøysundregistrene (BRsys) skal gi moderne og trygge registertjenester samlet på ett sted. Vår undersøkelse viser at prosjektet er forsinket, leverer mindre og koster mer enn...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelser av Én innbygger - én journal, styring og anskaffelser

Det er svakheter ved helsemyndighetenes styring og kontroll av IT-satsingen Én innbygger - én journal og reglene for anskaffelser er brutt, viser våre undersøkelser.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

Et dataangrep i kraftforsyningen kan få katastrofale følger for samfunnet. Vår undersøkelse viser at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke har fulgt opp at beredskapen mot slike angrep er g...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT

Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser vår undersøkelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019

For 2019 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 120 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført seks undersøkelser som blant annet viser a...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer

Våre simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre av fire helseregioner. Vi fikk også tilgang til store mengder sensitive helseopplysninger i alle regionene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av informasjonssikkerhet i Norfund

Vår undersøkelse viser at Norfund har undervurdert informasjonssikkerhet som en risiko.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 3