Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Informasjonssikkerhet i forskning innenfor kunnskapssektoren

Vi har gjennomført inntrengingstester mot tre forskningsinstitusjoner under Kunnskapsdepartementet. Testene ga full kontroll over IT-infrastruktur ved to av dem og kontroll over forskeres IT-utstyr og...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Digitalisering i politiet

Politiet har digitalisert for lite. Konsekvensen er at borgere får mindre trygghet og dårligere bekjempelse av kriminalitet. Politiet har ikke prioritert å digitalisere sentrale systemer for straffesa...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen

Manglende og sene avklaringer av juridiske problemstillinger står i veien for deling og gjenbruk av data. Regelverket er komplekst og ikke godt nok tilpasset de digitale mulighetene vi har i dag. Men ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Utnyttelse av IT-systemer på sykehus

Nye IT-systemer – deriblant Helseplattformen – fungerer ikke som de skal for leger og sykepleiere. Det kan gå utover pasientsikkerheten. Leger og sykepleiere skal bruke tiden sin på å behandle pasien...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av person- og helseopplysninger i helseregistre

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk er dataansvarlig for de lovbestemte helseregistrene. De har ansvaret for informasjonssikkerheten selv om de har avtaler med leverandø...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar ikke ansvaret de har for digital sikkerhet i sivil sektor godt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerh...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Forsvarets informasjonssystemer til bruk i operasjoner

Vi har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Det er sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerer for dårlig sammen. Dette er svært alvorlig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av undersøkelse om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

I 2017 leverte vi en undersøkelse som avdekket mangelfull arkivering og feil journalføring i departementer og statlige etater. Vi har undersøkt status siden sist. Oppfølgingen viser at utviklingen går...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av ny registerplattform i Brønnøysundregistrene

Ny registerplattform i Brønnøysundregistrene (BRsys) skal gi moderne og trygge registertjenester samlet på ett sted. Vår undersøkelse viser at prosjektet er forsinket, leverer mindre og koster mer enn...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelser av Én innbygger - én journal, styring og anskaffelser

Det er svakheter ved helsemyndighetenes styring og kontroll av IT-satsingen Én innbygger - én journal og reglene for anskaffelser er brutt, viser våre undersøkelser.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 4