Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:7 (2022–2023) / Offentliggjort Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar ikke ansvaret de har for digital sikkerhet i sivil sektor godt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerhetsinteresser.

Kort bakgrunn

 • Samfunnssikkerhetsmeldingen slår fast at digital sikkerhet er helt avgjørende for å ivareta velferdssamfunnet, viktige samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerhetsinteresser.
 • Arbeidet med digital sikkerhet berører hele samfunnet, og krever derfor samordning av aktører og virkemidler på tvers av sektorene.
 • I perioden 2019 til 2021 har det vært en tredobling i antall alvorlige digitale hendelser og angrep mot offentlige og private virksomheter i Norge (Kilde: Nasjonal sikkerhetsmyndighet).
 • Justis- og beredskapsdepartementet har hatt ansvaret for samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet og digital sikkerhet i sivil sektor siden 2013.

Overordnet vurdering: Kritikkverdig

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Samlet sett er det kritikkverdig at Justis- og beredskapsdepartementet med underliggende etater ikke har ivaretatt samordnings- og pådriveransvaret godt nok til å møte utfordringene på det digitale sikkerhetsområdet.

• Justis- og beredskapsdepartementet har ikke ivaretatt sitt pådriveransvar for å bidra til tilstrekkelig framdrift i arbeidet som følger av ny sikkerhetslov.
• Departementet har ikke lagt godt nok til rette for tverssektoriell hendelseshåndtering.
• Det gjennomføres få tilsyn med digital sikkerhet og tilsynsmyndighetene er lite samordnet.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet

 • tar en tydeligere samordnings- og pådriverrolle for nasjonal digital sikkerhet i sivil sektor
 • sørger for at Nasjonal sikkerhetsmyndighet i samarbeid med de andre veiledningsaktørene gjør veiledningen på det digitale sikkerhetsområdet mer samordnet og tilgjengelig
 • sørger for bedre utnyttelse og koordinering av de etablerte arenaene for samordning
 • gjennom sin pådriverrolle bidrar til at alle departementer har tilstrekkelig framdrift i arbeidet som følger av ny sikkerhetslov
 • sikrer et bedre kildegrunnlag for å holde oversikt over den nasjonale digitale sikkerhetstilstanden
 • sørger for bedre informasjon om resultater av iverksatte tiltak for å kunne vurdere behovet for endringer og nye tiltak på det digitale sikkerhetsområdet
 • styrker arbeidet med å avdekke, håndtere og koordinere innsatsen mot alvorlige digitale hendelser

Ferdigbehandlet i Stortinget

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 2. februar 2023. De behandlet den 25. april.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Digitalisering/ikt

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no