Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

Kostnadene til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene har økt betydelig, men veiene har verken blitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere. Riksrevisjonen mener dette er kritikkverdig...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2022

I årets rapport om oppfølgingsundersøkelsene våre kan vi avslutte 13 av 14 tidligere saker. Vi følger tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen opp videre. I tillegg gir vi svært alvorlig kritikk i ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sporbarhet i prioritering av prosjekter til Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) er planen for å utviklesystemet for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport i Norge. Vår undersøkelse viser at etatenes arbeid med det faglige grunnlaget til NTP i liten gr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2021

Vi følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva forvaltningen har gjort og hvilke effekter tiltakene har hatt siden undersøkelsene ble gj...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019

For 2019 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 120 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført seks undersøkelser som blant annet viser a...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer

Vår undersøkelse viser at driftsstabiliteten i jernbanenettet ikke er forbedret etter at Bane NOR ble etablert. Målet for punktlighet ble ikke nådd verken i 2018 eller 2019. Bane NOR har heller ikke g...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Statens vegvesens inspeksjon og oppfølging av installasjoner og utstyr på riksveinettet

Inspeksjoner av veinettet gjennomføres ikke i tilfredsstillende grad. Statens vegvesen har dermed ikke tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå på installasjoner og utstyr.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av årsaker til konflikter mellom byggherre og entreprenør i vegutbyggingsprosjekter

Konflikter mellom byggherre og entreprenør i veiprosjekter løses ikke på en god nok måte.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2019

Riksrevisjonen følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet for oppfølgingen er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort i forvaltningen siden undersøkelsen ble gjennom...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyringen av Luftfartstilsynet

Samferdselsdepartementet har ikke har fulgt godt nok opp at Luftfartstilsynets mål nås på en effektiv måte. Selv om Luftfartstilsynet har forbedret virksomhetsstyringen de senere årene, er viktige for...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 4