Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Styresmaktene sitt arbeid med å redusere forseinkingar og innstillingar på jernbanen

Det blir stadig fleire forseinkingar og innstillingar på jernbanen. Hovudårsaka er feil i infrastrukturen. Dei som bruker jernbanen, står igjen med eit dårlegare togtilbod.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sømløse kollektivreiser

Ti år etter at Stortinget vedtok en satsing på sømløse kollektivreiser, er det fortsatt for komplisert å planlegge og kjøpe kollektivreiser gjennom den nasjonale reiseappen Entur. Riksrevisjonen mener...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

Kostnadene til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene har økt betydelig, men veiene har verken blitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere. Riksrevisjonen mener dette er kritikkverdig...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2022

I årets rapport om oppfølgingsundersøkelsene våre kan vi avslutte 13 av 14 tidligere saker. Vi følger tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen opp videre. I tillegg gir vi svært alvorlig kritikk i ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sporbarhet i prioritering av prosjekter til Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) er planen for å utviklesystemet for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport i Norge. Vår undersøkelse viser at etatenes arbeid med det faglige grunnlaget til NTP i liten gr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2021

Vi følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva forvaltningen har gjort og hvilke effekter tiltakene har hatt siden undersøkelsene ble gj...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019

For 2019 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 120 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført seks undersøkelser som blant annet viser a...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer

Vår undersøkelse viser at driftsstabiliteten i jernbanenettet ikke er forbedret etter at Bane NOR ble etablert. Målet for punktlighet ble ikke nådd verken i 2018 eller 2019. Bane NOR har heller ikke g...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Statens vegvesens inspeksjon og oppfølging av installasjoner og utstyr på riksveinettet

Inspeksjoner av veinettet gjennomføres ikke i tilfredsstillende grad. Statens vegvesen har dermed ikke tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå på installasjoner og utstyr.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av årsaker til konflikter mellom byggherre og entreprenør i vegutbyggingsprosjekter

Konflikter mellom byggherre og entreprenør i veiprosjekter løses ikke på en god nok måte.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 4