Del av dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av Statens vegvesens inspeksjon og oppfølging av installasjoner og utstyr på riksveinettet

Inspeksjoner av veinettet gjennomføres ikke i tilfredsstillende grad. Statens vegvesen har dermed ikke tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå på installasjoner og utstyr.

Funn

  • Statens vegvesen har ikke tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå på installasjoner og utstyr (vegobjektene) i veinettet.
  • Generelle inspeksjoner er i hovedsak planlagt og gjennomført, men resultatene er bare delvis fulgt opp.
  • Enkelt- og hovedinspeksjoner gjennomføres i liten grad, og det mangler felles retningslinjer for disse inspeksjonene.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

Statens vegvesen gjør ikke nok for å etterleve kravene til planlegging og gjennomføring av inspeksjoner, og har ikke tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivået på installasjoner og utstyr (vegobjektene) i veinettet.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å

  • påse at Statens vegvesen sørger for å ha tilstrekkelig oversikt over tilstanden til eller sikkerhetsnivået på alle installasjoner og utstyr i veinettet
  • påse at Statens vegvesen tydeliggjør hva de enkelte inspeksjonstypene innebærer, og hvordan de skal gjennomføres

Bakgrunn og mål

Samferdselsdepartementet har gjennom instruks for Statens vegvesen slått fast at Statens vegvesen skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling. Inspeksjon av veinettet er et av Statens vegvesens virkemidler for å påse at skader og slitasje som kan gi store negative konsekvenser for trafikksikkerheten og framkommeligheten, blir utbedret og bidrar til at trafikken kommer fram på en trygg og effektiv måte hver dag.

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Statens vegvesen sikrer at inspeksjoner av utvalgte vegobjekter som har betydning for trafikksikkerheten, blir gjennomført i samsvar med krav i instruks for Statens vegvesen og Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no