Dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Den årlige revisjonen for 2019

I 2019 har Riksrevisjonen revidert statsregnskapet og 230 årsregnskaper for alle departementer og underliggende virksomheter. Vi har kun funnet vesentlige feil i Forsvarets regnskap. Vi har også gjennomført ti undersøkelser der vi har sett på hvordan statsforvaltningen følger opp det Stortinget har bestemt.

Kort fortalt

 • Det står i all hovedsak bra til med regnskapene i staten. Det er viktig for tilliten til myndighetene.
 • Forsvarets regnskap inneholder vesentlige feil for fjerde år på rad.
 • Staten krever inn for høye gebyrer på tjenester, som tinglysing av eiendom og teoriprøven for førerkort. Innbyggerne betaler over 600 millioner kroner mer enn de skal for de tjenestene vi har sjekket.
 • NAV har ikke god nok kontroll på hvordan tiltaksbedrifter bruker midlene som skal gå til arbeidsmarkedstiltak.
 • Sikkerheten på riksveiene blir ikke godt nok fulgt opp av Statens vegvesen.

Hovedfunn

Feil i Forsvarets regnskap

Vi har revidert statsregnskapet og 230 årsregnskaper fra departementer og underliggende virksomheter. Det står i all hovedsak bra til med regnskapene i staten.

Statsregnskapet er i det vesentligste korrekt avlagt og presentert.

Vi har funnet vesentlige feil i Forsvarets regnskap for fjerde år på rad.

Vi har også funnet mindre feil hos andre, men de fleste retter opp feilene underveis i revisjonen. Det er positivt.

Følger statsforvaltningen opp det Stortinget har bestemt?

I tillegg til kontroll av regnskapene har vi gjennomført ti utvalgte undersøkelser av hvordan statsforvaltningen følger opp det Stortinget har bestemt. To av sakene er sterkt kritikkverdig, åtte av dem kritikkverdig.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

 • Navs kontroll av tilskudd til arbeidsmarkedstiltak arrangert av forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter, er utilstrekkelig. Les rapporten her
 • Statens vegvesens inspeksjon og oppfølging av installasjoner og utstyr på riksveinettet er utilstrekkelig. Les rapporten her

Kritikknivå:

Kritikkverdig

 • Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering blir brutt, særlig gjennom overprising av tjenester. Brukerne må betale 627 millioner kroner mer enn det tjenestene koster. Les rapporten her
 • Saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet er fortsatt for lang. Les rapporten her
 • Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved statlige universiteter og høyskoler er ikke målrettet og systematisk nok. Les rapporten her
 • Etats- og virksomhetsstyringen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sikrer ikke systematisk kunnskap om måloppnåelse og resultater. Les rapporten her
 • Sjøfartsdirektoratets saksbehandling av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk er vanskelig å etterprøve. Les rapporten her
 • NVEs tilsyn med sikkerhet og miljø ved vassdragsanlegg er mangelfullt. Les rapporten her
 • Konflikter mellom byggherre og entreprenør i veiprosjekter løses ikke på en god nok måte. Les rapporten her
 • Norske utenriksstasjoner tilfredsstiller ikke krav til dokumentsikkerhet og arkivforvaltning. Les rapporten her

Saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble ble behandlet av Stortinget 19. januar 2021.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 stian.fjelldal@riksrevisjonen.no