Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av etterlevelse av Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering av offentlige tjenester

Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering av offentlige tjenester blir brutt, særlig gjennom overprising av tjenester. Undersøkelsen er gjennomført på fire departementsområder som sto for forvaltningen av 82 prosent av de totale gebyrinntektene i 2019. I tillegg omfatter undersøkelsen Finansdepartementet som både har ansvar for samordning av statsbudsjettet og utarbeidelse av nærmere bestemmelser om gebyrfinansiering i rundskriv R-112.

Funn

  • Brukerne av de kontrollerte tjenestene må betale 627 millioner kroner mer enn det tjenestene koster, og blir dermed belastet en skjult skatt.
  • Omfanget av overprisede gebyrer beskrives ikke i statsbudsjettet.
  • En fjerdedel av gebyrinntektene blir feilaktig presentert som skatter og avgifter i rapporteringen til statsregnskapet. Dette bidrar til at styringsinformasjonen ikke blir ensartet.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at brukerne av gebyrbelagte tjenester betaler mer enn det tjenestene koster å produsere. Overprisen er en skjult skatt som ikke omtales i forslaget til statsbudsjett.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet å 

  • følge opp at gebyrfinansiering av offentlige tjenester følger forutsetningene i rundskriv R-112 om at brukeren ikke blir belastet for mer enn hva tjenesten koster
  • informere Stortinget om eventuelle overprisede tjenester og omfanget av disse i forslag til statsbudsjett

Riksrevisjonen anbefaler i tillegg Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet å

  • følge opp at rapporteringen av gebyrinntektene til statsregnskapet blir ensartet slik at informasjonsgrunnlaget blir velegnet som styringsinformasjon og for statistikk-, analyse- eller sammenligningsformål

Videre anbefaler Riksrevisjonen Finansdepartementet å

  • følge opp at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) klargjør retningslinjene for presentasjon av gebyrene i virksomhetenes årsregnskap

Bakgrunn og mål

Statlig tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse finansieres normalt ved bevilgninger over statsbudsjettet. Stortinget vedtar skatter og avgifter på statsbudsjettets inntektsside ved flertallsvedtak. Enkelte statlige tjenester er i tillegg helt eller delvis finansiert ved at brukeren betaler et gebyr for å motta tjenesten.

I rundskriv R-112 har Finansdepartementet gitt nærmere bestemmelser om gebyrfinansiering. Rundskrivet bygger på en forutsetning om at brukeren ikke betaler for noe annet eller mer enn det tjenesten koster.

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om statlige gebyrordninger er innrettet slik at mottakerne av tjenestene ikke betaler mer enn kostnaden ved å produsere og levere tjenesten. Det har også vært et mål å kontrollere om gebyrinntektene er rapportert til statsregnskapet slik at rapporteringen gir et sammenlignbart informasjonsgrunnlag til styring og er egnet for statistikk- og analyseformål.

Kategorier: Offentlig forvaltning Skatter/avgifter

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no