Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Skatteetatens arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekter og formuer i utlandet samt kryptovaluta

Det norske fellesskapet taper 7 milliarder kroner i året på at inntekt og formue skjules i utlandet og unndras skatt. Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Skatteetaten ikke kontrollerer dette ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

Det er viktig å sikre at utenlandske selskapsaksjonærer betaler korrekt kildeskatt på utbytte. Vår undersøkelse viser at Skatteetaten ikke i tilstrekkelig grad har sikret at utenlandske aksjonærer bli...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Klagesaksbehandlingen på skatteområdet

Undersøkelsen viser at saksbehandlingstiden for klagesaker på skatteområdet i flere år har vært for lang, og at dette har uheldige konsekvenser, både for den enkelte skattepliktige og for staten.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Årlig revisjon 2020

I 2020 har Riksrevisjonen revidert statsregnskapet og 233 årsregnskaper for departementene, underliggende virksomheter og fond. Staten har brukt rekordhøye 301 milliarder kroner av Oljefondet, men vi ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kompensasjonsordning for merverdiavgift

Når offentlige virksomheter produserer varer og tjenester selv, betaler de ikke merverdiavgift. Avgiften kan virke konkurransevridende mellom offentlig egenproduksjon og kjøp fra andre. Riksrevisjonen...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av etterlevelse av Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering av offentlige tjenester

Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering av offentlige tjenester blir brutt, særlig gjennom overprising av tjenester. Undersøkelsen er gjennomført på fire departementsområder som sto for forva...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av skatteoppkreverfunksjonen

Finansdepartementet har ikke avklart innholdet i instruksjonsmyndigheten overfor kommuner som ikke etterlever faglige krav til skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll. Dette gjelder også Kommunal- og...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene

Skatteetaten gjennomfører få kontroller av selskapsinterne transaksjoner over grensene, men selv et lite antall kontroller har ført til at skattepliktig inntekt er økt med i gjennomsnitt cirka 10 mill...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2016

Riksrevisjonen avslutter ikke sin undersøkelse av havbruksforvaltningen eller skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift i årets oppfølging.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende

Skattleggingen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge preges av komplisert regelverk og lite oversikt. Dette gir ofte feil ved ligningen.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 3