Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av Kulturdepartementets oppfølging av Norges Idrettsforbunds bruk av spillemidler

Kulturdepartementet har ikke sørget for at det har nødvendig informasjon til å kunne vurdere om viktige mål nås, og Norges Idrettsforbunds styring og forvaltning har ikke lagt godt nok til rette for m...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyring av Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt mangler tydelige prioriteringer og mål for virksomheten, og har ikke et system for å vurdere resultater og ressursbruk. Tilskuddsforvaltningen er lite effektiv og har svakheter når...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av digitalisering av kulturarven

Trass i målet frå Stortinget om best mogleg tilgang til kulturarv, er størsteparten av samlingane i norske kulturinstitusjonar framleis ikkje digitaliserte. Konsekvensen er at kulturarv kan gå tapt.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kostnadseffektiv drift og økonomistyring i scenekunstselskapene

Scenekunstselskapene har i liten grad definert mål og styringsparametere for å sikre kostnadseffektiv drift. De har heller ikke gode systemer for å fordele kostnader på den enkelte produksjon.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelsen av drift, økonomistyring og eieroppfølging av Norsk Tipping AS

Undersøkelsen viser at Norsk Tipping har et effektiviseringspotensial. Kulturdepartementet og selskapet har ikke tilstrekkelig informasjon til å følge opp om selskapet har effektiv drift.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd

Undersøkelsen viser til dels store forskjeller i den geografiske fordelingen av tilskudd, manglende dokumentasjon av søknadsbehandling en og manglende oversikt over bruken av tilskuddsmidlene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

I vår kontroll av utøvelsen av regjeringens eierpolitikk, har vi sett spesielt ekstern revisors oppdrag og uavhengighet. Kontrollen omfatter også ni utvidede kontroller.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg

Staten og kommunane har dei siste fem åra auka innsatsen for istandsetting og sikring av norske kyrkjebygg. Den auka innsatsen har gitt resultat, men framleis er eit stort tal kyrkjer prega av manglan...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Kommunene og fylkeskommunene har store utfordringer med å sikre og gjøre tilgjengelig bevaringsverdig dokumentasjon. Svakheter ved elektroniske og papirbaserte arkiv gir høy risiko for dokumentasjonst...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll av departementenes forvaltning av statlige selskaper for 2008

Departementene mottar begrenset informasjon om hvordan styrene fungerer og utfører sitt arbeid. De kan i liten grad dokumentere at styring, oppfølging og kontroll er tilpasset selskapenes risiko og ve...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2