Dokument 3:2 (2009–2010) / Offentliggjort Kontroll av departementenes forvaltning av statlige selskaper for 2008

Departementene mottar begrenset informasjon om hvordan styrene fungerer og utfører sitt arbeid. De kan i liten grad dokumentere at styring, oppfølging og kontroll er tilpasset selskapenes risiko og vesentlighet.

Utover status for departementenes oppfølging av styrene i statlige selskaper, omfattet kontrollen følgende saker:

  1. De regionale helseforetakenes økonomiske utvikling: Det er negative avvik mellom eiers krav og oppnådde økonomiske resultater både  nasjonalt og i alle foretaksgruppene med unntak av Helse Midt-Norge. 
  2. De regionale helseforetakenes resultatrapportering og måloppnåelse: Manglende måloppnåelse på de nasjonale kvalitetsindikatorene knyttet til epikrisetid, korridorpasienter og andelen strykninger av planlagte operasjoner.
  3. Kvaliteten på den medisinske kodingen i helseforetakene som grunnlag for innsatsstyrt finansiering (ISF): svakheter ved rutinene for håndtering av pasientjournaler i sykehusene.
  4. Den kommersielle virksomheten i NRK: NRK Aktivum har de siste tre årene har hatt svært lav avkastning. Det er hittil ikke utbetalt utbytte til morselskapet.
  5. SIVAs innovasjonsprogrammer – bidrag til næringsutvikling og
    vekstkraft i distriktene: En betydelig del av de distribuerte bedriftene som er tatt opp i programmet etter at ordningen ble etablert i 2007, i strid med intensjonen med ordningen, er lokalisert utenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet.
  6. Avinors ivaretakelse av effektiv, miljøvennlig og sikker luftfart: 11 lufthavner manglet utslippstillatelser ved utgangen av 2008. De foretar utslipp selv om de ikke har utslippstillatelser.
  7. Postens ekspansjon og økonomiske utvikling: Avkastningen i ErgoGroup og de nye post- og logistikkselskapene i perioden 2004–2008 innfrir ikke forutsetningen om høye krav til lønnsomhet.
Kategorier: Helse Kultur Samferdsel Statlig eierskap