Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann

30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene. Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet. Myndighetene har ikke gjort...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2022

I årets rapport om oppfølgingsundersøkelsene våre kan vi avslutte 13 av 14 tidligere saker. Vi følger tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen opp videre. I tillegg gir vi svært alvorlig kritikk i ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Helsedirektoratets etterkontroll av helserefusjoner

Utbetalingene til helseaktørene bygger på et tillitsbasert system og skjer på grunnlag av innsendte refusjonskrav. Disse kravene må bli etterkontrollert. Vår undersøkelse viser at Helsedirektoratet ve...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Tilskudd til organisasjoner

Tilskudd er et virkemiddel for å oppnå et mål, eller skape resultater for en bestemt målgruppe. Vår undersøkelse viser at tilskuddene til frivillige organisasjoner rettet mot sårbare grupper i hovedsa...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel

Mange som blir løslatt fra fengsel, mangler bolig og har store økonomiske problemer. Årsaken er blant annet at samarbeidet mellom kriminalomsorgen og de velferdstjenestene som skal ta imot de løslatte...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Offentlig ansatte er usikre på når plikten til å avverge straffbare handlinger gjelder. Politiets oppklaringsprosent har gått ned. Brudd på besøksforbud får ikke alltid konsekvenser. Dette er noen av ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2020

For 2020 har vi kontrollert hvordan 12 forskjellige departementer ivaretar statens eierinteresser i 117 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført to undersøkelser. De viser at...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk teknisk utstyr

Helsepersonell er en knapp ressurs. Investeringer blir et viktigere virkemiddel for å løse helseforetakenes oppgaver og dempe arbeidskraftbehovet i årene som kommer. Det kan få alvorlige konsekvenser ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2021

Vi følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva forvaltningen har gjort og hvilke effekter tiltakene har hatt siden undersøkelsene ble gj...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 8