Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene

Sykehusene jobber lite systematisk med kjente utfordringer. Svak risikostyring kan få konsekvenser for pasientbehandling, ventetider og samhandlingen mellom kommuner og sykehus. Det er kritikkverdig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene

Nesten ingenting har blitt bedre siden Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i 2012. Tiltakene har ikke gitt resultater og vår nye undersøkelse viser at hele seks av syv kommuner mangler lovpålagt ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2022

I selskapskontrollen for 2022, legger vi fram en undersøkelse av statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap. I tillegg har vi fulgt opp fire saker rapportert i tidligere selskapskontrol...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Utnyttelse av IT-systemer på sykehus

Nye IT-systemer – deriblant Helseplattformen – fungerer ikke som de skal for leger og sykepleiere. Det kan gå utover pasientsikkerheten. Leger og sykepleiere skal bruke tiden sin på å behandle pasien...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølgingsundersøkelse: Bemanningsutfordringer i helseforetakene

Etter fire år – vel og merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av person- og helseopplysninger i helseregistre

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk er dataansvarlig for de lovbestemte helseregistrene. De har ansvaret for informasjonssikkerheten selv om de har avtaler med leverandø...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann

30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene. Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet. Myndighetene har ikke gjort...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2022

I årets rapport om oppfølgingsundersøkelsene våre kan vi avslutte 13 av 14 tidligere saker. Vi følger tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen opp videre. I tillegg gir vi svært alvorlig kritikk i ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Helsedirektoratets etterkontroll av helserefusjoner

Utbetalingene til helseaktørene bygger på et tillitsbasert system og skjer på grunnlag av innsendte refusjonskrav. Disse kravene må bli etterkontrollert. Vår undersøkelse viser at Helsedirektoratet ve...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Tilskudd til organisasjoner

Tilskudd er et virkemiddel for å oppnå et mål, eller skape resultater for en bestemt målgruppe. Vår undersøkelse viser at tilskuddene til frivillige organisasjoner rettet mot sårbare grupper i hovedsa...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 9