Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:13 (2023−2024) / Offentliggjort Risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene

Sykehusene jobber lite systematisk med kjente utfordringer. Svak risikostyring kan få konsekvenser for pasientbehandling, ventetider og samhandlingen mellom kommuner og sykehus. Det er kritikkverdig.

Kort bakgrunn

 • Risikostyring handler om at ledelsen både skal kjenne til og aktivt håndtere forhold som kan true måloppnåelse.
 • Risikostyring er et viktig virkemiddel for å nå de helsepolitiske målene.
 • Viktige helsepolitiske mål er blant andre å sikre tilbudets kvalitet, at tilbudet er likeverdig og tilpasset pasientens behov, korte ned ventetider, motvirke pasientskader og bedre behandling innenfor psykisk helse og rus.

Overordnet vurdering

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Det er kritikkverdig at mange av foretakene ikke arbeider systematisk med risikostyring. Dette kan føre til at viktige utfordringer ikke blir identifisert, eller at nødvendige korrigerende tiltak ikke blir gjennomført og fulgt opp. Foretakenes evne til å systematisk innrette virksomheten på en måte som bidrar til måloppnåelse, blir dermed redusert. Noen foretak har god praksis i deler av risikostyringen. Det er derfor grunnlag for læring på tvers av foretakene.
 • De regionale helseforetakene har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp om helseforetakene har fungerende risikostyringssystemer. Dette er ikke tilfredsstillende. De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for at det er etablert styringssystemer i helseforetakene de eier. Svak risikostyring i helseforetakene vil kunne påvirke de regionale helseforetakenes evne til å ivareta sitt sørge for-ansvar.

 

Konklusjoner

Relativt få arbeider systematisk med risikostyring. Det kan føre til at viktige utfordringer ikke blir identifisert, eller at nødvendige korrigerende tiltak ikke blir gjennomført og fulgt opp. Evnen til å systematisk innrette virksomheten på en måte som bidrar til måloppnåelse, blir dermed redusert .

Anbefalinger

Vi anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet sørger for at de regionale helseforetakene iverksetter tiltak slik at risikostyring blir brukt som et aktivt virkemiddel for å nå de helsepolitiske målene.

Dette innebærer at de regionale helseforetakene:

 • Sørger for en praksis for risikostyring i sine foretaksgrupper som innebærer at vesentlig risiko systematisk blir identifisert og vurdert, og at nødvendige tiltak for å redusere risiko blir gjennomført og fulgt opp. Det er også viktig å følge opp at risikostyringen er helhetlig og integrert i virksomhetsstyringen.
 • Sikrer at foretaksgruppene inkluderer risikostyringssystemet i sine årlige gjennomganger av styringssystemene, det vil si i ledelsens gjennomgang, for å vurdere om det fungerer som forutsatt og bidrar til forbedring av virksomhetene.
 • Følger opp sykehus som over tid ikke har tilfredsstillende kvalitet på risikostyringen.

Undersøkelsen er ferdigbehandlet av Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 14. mars 2024. De behandlet den 23. mai.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no