Hopp til hovedinnhold

Rapportert i Dokument 1 (2022─2023) / Offentliggjort Tilskudd til organisasjoner

Tilskudd er et virkemiddel for å oppnå et mål, eller skape resultater for en bestemt målgruppe. Vår undersøkelse viser at tilskuddene til frivillige organisasjoner rettet mot sårbare grupper i hovedsak bidrar til at aktiviteter og tiltak gjennomføres.

Det er likevel ikke mulig å fastslå i hvilken grad Stortingets formål med tilskuddene blir ivaretatt, fordi departementene ikke sikrer at de har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den samlede måloppnåelsen for tilskuddsordningene.

Konklusjoner

Tilskuddene til frivillige organisasjoner rettet mot sårbare grupper bidrar til at aktiviteter og tiltak gjennomføres.

  • De fleste organisasjonene bruker midlene i samsvar med formålet med tilskuddsordningene.

Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet sikrer likevel ikke at de har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den samlede måloppnåelsen for tilskuddsordningene.

  • Departementene fastsetter ikke presise mål og tydelige kriterier for måloppnåelse for alle ordningene.
  • Departementene sikrer ikke at de mottar tilstrekkelig informasjon om ordningenes samlede måloppnåelse.
  • Tilskuddsforvalter utarbeider ikke tilstrekkelig målrettede rapporteringskrav, og grunnlaget for å vurdere måloppnåelse blir for svakt.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet tydeliggjør

  • sammenhengen mellom mål og kriterier for måloppnåelse i regelverk for tilskuddsordningene
  • krav til rapportering på måloppnåelse for tilskuddsordningene

Videre anbefaler vi at Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet følger opp at

  • direktoratene ved tildeling av tilskudd i større grad vurderer mottakernes tidligere oppnådde resultater
  • det vurderes å utforme felles veiledere for hvordan frivillige organisasjoner kan dokumentere bruk av tilskuddsmidler

Om undersøkelsen

I oktober 2020 vedtok Stortinget å be Riksrevisjonen undersøke statlige tilskudd til organisasjoner for å sikre at formålet med tilskuddet blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Departementene skal forvalte tilskuddene i tråd med bevilgningsreglementet, reglementet for økonomistyring i staten og bestemmelsene om økonomistyring i staten. Tilskuddsmidlene skal brukes i henhold til de vilkårene og føringene som framkommer av det enkelte tilskuddsbrev og regelverk for tilskuddsordningen. Departementene har ansvar for å fastsette mål og kriterier for måloppnåelse for tilskuddsordningene

Vi har undersøkt forvaltningen av tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som ivaretar sårbare grupper, da det er spesielt viktig at bevilgede midler til svake og utsatte grupper blir brukt som tiltenkt. Tilskuddsordningene er innenfor rus, psykisk helse, vold, barnefattigdom og integrering.  

Kategorier: Familie/barn Arbeidsliv Helse Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no