Hopp til hovedinnhold

Dokument 1 (2022─2023) / Offentliggjort Årlig rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2021

Riksrevisjonens årlige gjennomgang viser at kvaliteten på statens regnskaper er gjennomgående god. Fire regnskaper har vesentlige feil. I tillegg kommer vi med kritikk på syv områder som vi har gått dypere inn i, blant annet fare for sosial dumping i statlige anskaffelser og manglende etterkontroll av helserefusjoner.

Kort fortalt

 • Riksrevisjonens hovedkonklusjon er positiv - statens regnskaper er i all hovedsak riktige og har god kvalitet. Det er viktig for tilliten til offentlig pengebruk.
 • Kun fire av 235 virksomheter har vesentlige feil i regnskapene sine.
 • Vi presenterer syv nye kritikksaker.
 • To av sakene er sterkt kritikkverdige: Det er fare for sosial dumping i statlige anskaffelser og manglende etterkontroll av helserefusjoner.
 • Revisjon virker: Det er et generelt trekk at statsforvaltningen følger opp våre anbefalinger.

Statens regnskaper er riktige

Statens regnskaper er i all hovedsak riktige. Det er positivt og gir tillit til offentlig pengebruk.

Vi har revidert

 • Statsregnskapet, som er på totalt 2 093 milliarder kroner.
 • 235 årsregnskaper for departementer, underliggende virksomheter og fond.

Fire virksomheter har feil i regnskapet

Fire virksomheter har vesentlige feil og mangler i sine regnskap. Det gjelder

 • Norges forskningsråd: Regnskapet mangler informasjon og bevilgningsreglementet er brutt.
 • Statens vegvesen: Fakturaer for 5.1 milliarder kroner er ikke tatt med i leverandørgjelden.
 • Kystverket: Har ikke regnskapsført alle eiendeler.
 • Eksportfinansiering Norge: Regnskapet er rapportert to ganger i forbindelse med omorganisering og sammenslåing av to virksomheter.

Kritikksaker

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

 • Statlige virksomheter etterlever ikke kravet om å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av tjenester og bygg- og anleggsarbeider. Les rapporten.
 • Helsedirektoratet avdekker ikke alvorlige feil og misbruk, og krever ikke tilbake feilutbetalinger av helserefusjoner. Les rapporten.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

 • Nav har i begrenset grad gjennomført etterkontroller av de koronarelaterte ytelsene. Les rapporten.
 • Saksbehandlingstiden for klagesaker på skatteområdet er for lang og sikrer ikke i tilstrekkelig grad rettssikkerheten til de skattepliktige. Les rapporten.
 • Skatteetaten har ikke i tilstrekkelig grad sikret at utenlandske selskapsaksjonærer trekkes korrekt kildeskatt. Les rapporten.
 • Nærings- og fiskeridepartementet forvalter ikke nedlagte gruver i samsvar med forurensingsloven. Les rapporten.
 • Det er lite sporbarhet i prioriteringen av prosjekter til Nasjonal transportplan. Les rapporten.

Oppfølging av tidligere saker

Vi følger opp revisjoner vi tidligere har rapportert til Stortinget. I år har vi fulgt opp 11 saker fra Dokument 1 for 2018, 2019 og 2020. Vi følger to av disse sakene videre fordi det ikke har skjedd nok på området.

Vi avslutter ni saker. Det er et generelt trekk at statsforvaltningen følger opp våre anbefalinger. Det er positivt og betyr som regel at revisjonen bidrar til en bedre statsforvaltning.

Saker vi følger videre

Saker vi avslutter

Årlig revisjon og kontroll

Dokument 1 er en årlig rapport om revisjon og kontroll av statsforvaltningen. I denne får Stortinget informasjon om viktige forhold som har kommet frem i finansiell revisjon, etterlevelserevisjon og mindre forvaltningsrevisjoner.

Stortinget har ferdigbehandlet rapporten

Vi leverte rapporten til Stortinget 27. oktober 2022. Den ble behandlet i Stortinget 9. februar 2023.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no