Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyring av Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt mangler tydelige prioriteringer og mål for virksomheten, og har ikke et system for å vurdere resultater og ressursbruk. Tilskuddsforvaltningen er lite effektiv og har svakheter når det gjelder innretning, sporbarhet og habilitet.

Funn

  • Virksomhetsstyringen i NFI er ikke i tråd med prinsippene for god styring i statlige virksomheter.
  • Tilskuddsforvaltningen i NFI er lite effektiv og har svakheter når det gjelder innretning, sporbarhet og habilitet.
  • Kulturdepartementet legger i sin oppfølgning for lite vekt på at NFI skal ha god intern styring og effektiv ressursbruk.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen er å vurdere om Norsk filminstitutt forvalter oppgavene sine på en hensiktsmessig og effektiv måte, og om  Kulturdepartementet bidrar til dette gjennom etatsstyringen. Undersøkelsen omfatter i hovedsak perioden 2014−2017.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Kultur

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no