Hopp til hovedinnhold

Dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Årlig revisjon og kontroll budsjettåret 2017

I dokument 1 for 2017 er det avgitt revisjonsberetning med forbehold til kun fem statlige virksomheter. Riksrevisjonen opplever at feil som blir påpekt underveis i revisjonen, blir rettet opp av virksomhetene.

Funn

Det er avgitt revisjonsberetning med forbehold til fem statlige virksomheter. Forbehold vil si at vi påpeker konkrete vesentlige feil i regnskapene.

Flere statlige virksomheter har for dårlig styring av informasjonssikkerhet og sikring av IKT-systemer

 • Riksrevisjonen påpeker også i år at flere statlige virksomheter har for dårlig styring av informasjonssikkerhet og sikring av IKT-systemer. 
 • Det er sterkt kritikkverdig at NAV, Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Kunnskapsdepartementet ikke har sikret tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Andre funn og anbefalinger

 • Stortingets mål med uførereformen om økt yrkesdeltakelse blant uføretrygdede er ikke nådd. 
 • Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet og Helsetilsynet har ikke sikret god nok kvalitetskontroll og tilsyn med omsorgssentre for enslige asylsøkere under 15 år. 
 • Politiet har ikke oversikt over et stort antall våpen – bekymringsmeldinger fanges ikke opp godt nok og det er få kontroller av oppbevaring av våpen hos sivile og forhandlere. 
 • NAV har gjennomført flere direkteanskaffelser og forlengelser av rammeavtaler ut over avtalt tid uten konkurranse.
 • Finansdepartementet har ikke avklart innholdet i instruksjonsmyndigheten overfor kommuner som ikke etterlever faglige krav til skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll. 
 • Helsedirektoratet har i om lag halvparten av tildelinger som er undersøkt, ikke dokumentert vurdering av om målene for tilskuddene er oppnådd.
 • Norsk filminstitutt mangler tydelige prioriteringer og mål for virksomheten, og har ikke et system for å vurdere resultater og ressursbruk.
 • Norges idrettsforbund (NIF) har ikke lagt godt nok til rette for målrettet og effektiv bruk av spillemidlene, og Kulturdepartementet har ikke god nok oppfølging av NIF. 
 • Utdanningsdirektoratet har ikke fulgt opp et vesentlig antall skoler der det er vurdert høy risiko for at statstilskudd og skolepenger disponeres i strid med skoleloven, verken med tilsyn eller på annen måte.
 • Samferdselsdepartementet har ikke fulgt opp at Kystverket har et godt system for å måle og følge opp resultater.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no

Årlig revisjon og kontroll

Dokument 1 er en årlig rapport om revisjon og kontroll av statsforvaltningen. I denne får Stortinget informasjon om viktige forhold som har kommet frem i finansiell revisjon, etterlevelserevisjon og mindre forvaltningsrevisjoner.

Kategorier: Offentlig forvaltning