Dokument 1 (2017–2018) / Offentliggjort Årlig revisjon og kontroll budsjettåret 2016

Riksrevisjonen kan ikke uttale seg om årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell. Regnskapene til statlige virksomheter har ellers i hovedsak god kvalitet. Det er vesentlige svakheter ved informasjonssikkerheten i flere virksomheter.

Funn

  • Det er avgitt revisjonsberetning for 235 regnskaper, som i hovedsak har god kvalitet.
  • Riksrevisjonen kan ikke uttale seg om årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell på grunn av usikkerhet og mangler ved disse.
  • Det er svakheter ved informasjonssikkerheten i flere virksomheter, blant annet Oljedirektoratet og valutaregisteret, som Skattedirektoratet har ansvar for.
  • Politiets behandling av beslag har vesentlige svakheter, og mange beslag befinner seg ikke der systemet angir at de skal være.
  • NAV sikrer ikke at dagpenger går til reelle arbeidssøkere. 

Årlig revisjon og kontroll

Dokument 1 er en årlig rapport om revisjon og kontroll av statsforvaltningen. I denne får Stortinget informasjon om viktige forhold som har kommet frem i finansiell revisjon, etterlevelserevisjon og mindre forvaltningsrevisjoner.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 27. februar 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning