Dokument 1 (2016-2017) / Offentliggjort Årlig revisjon og kontroll for budsjettåret 2015

​Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke godt nok samarbeid om beskyttelse av viktige nasjonale institusjoner med sikringsstyrker og fysiske tiltak.

Hovedfunn

  • Viktige offentlige bygg og samfunnsfunksjoner er ikke beskyttet godt nok av sikringsstyrker og permanente fysiske tiltak.
  • Flere sentrale statlige datasystemer har ikke god nok sikring av sensitiv informasjon og mot å bli satt ut av funksjon.
  • Innenlands helikoptersikkerhet følges ikke opp godt nok av Luftfartstilsynet.
  • Statens vegvesen utfører varierende kontroll med kvaliteten på vegnettet, noe som kan svekke trafikksikkerheten.
  • Betydelige statlige midler går tapt fordi NAV ikke avdekker og ikke krever tilbake feilutbetalinger av trygdeytelser før forholdet er foreldet.
  • Veterinærinstituttets regnskap har store feil og mangler for tredje år på rad.
  • NAV følger ikke opp godt nok at mange barn ikke får de barnebidragene de har krav på, og Barne-, ungdoms- og familieetaten gir ikke fosterforeldre god nok opplæring og oppfølging i å ta vare på barn med spesielle behov.

Bakgrunn

Årlig revisjon og kontroll

Dokument 1 er en årlig rapport om revisjon og kontroll av statsforvaltningen. I denne får Stortinget informasjon om viktige forhold som har kommet frem i finansiell revisjon, etterlevelserevisjon og mindre forvaltningsrevisjoner.

Rapporten er delt i tre:

  • Del I: Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard
  • Del II: Revisjonsresultatene for de enkelte departementene med underliggende virksomheter
  • Del III: Et ekstrakt av statsregnskapet som Riksrevisjonen er pålagt å legge fram i henhold til Grunnloven § 75k

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 19. desember 2016. Vi fulgte opp saken om Politidirektoratets og Forsvarets objektsikring i en egen undersøkelse i 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Offentlig forvaltning