Hopp til hovedinnhold

Dokument 1 (2015–2016) / Offentliggjort Årlig revisjon og kontroll for budsjettåret 2014

​Riksrevisjonens gjennomgang av statlige regnskaper og disposisjoner for 2014 viser at en rekke etater har en informasjonssikkerhet med betydelige svakheter.

Av i alt 227 reviderte virksomheter har 11 fått beretning om vesentlige feil og mangler ved regnskapene og 21 har fått vesentlige merknader til budsjettdisposisjoner. 11 av de 15 departementene har i 2014 fått vesentlige merknader til budsjettgjennomføring og styring.

Funn

  • Det er varierende kvalitet på presentasjonen av regnskaper etter endringer som er ment å gi bedre innsyn og oversikt.
  • Det har ikke vært god nok regnskapsinformasjon til å uttale seg om årsregnskapene til Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt.
  • Arbeids- og velferdsetatens økonomiforvaltning og saksbehandling ikke sikrer godt nok mot misligheter og feil.
  • Oppfølgingen av å få flere i arbeid og færre på stønad er for dårlig.
  • Det er ikke er god nok kontroll og sikkerhet ved utstedelse av pass.
  • Oppfølgingen av sikkerhetstilrådninger fra Statens havarikommisjon for transport er for dårlig.
  • Forsvaret har alvorlige mangler innen Heimevernet.
  • Etterlevelsen av regelverk for forvaltning av offentlige tilskudd har blitt bedre, men at det fortsatt er behov for forbedringer.
  • Departementsbygningene er ennå ikke sikret i samsvar med forskriftskrav.

Årlig revisjon og kontroll

Dokument 1 er en årlig rapport om revisjon og kontroll av statsforvaltningen. I denne får Stortinget informasjon om viktige forhold som har kommet frem i finansiell revisjon, etterlevelserevisjon og mindre forvaltningsrevisjoner.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. april 2016.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Offentlig forvaltning