Dokument 1 (2015–2016) / Offentliggjort Årlig revisjon og kontroll for budsjettåret 2014

​Riksrevisjonens gjennomgang av statlige regnskaper og disposisjoner for 2014 viser at en rekke etater har en informasjonssikkerhet med betydelige svakheter.

Av i alt 227 reviderte virksomheter har 11 fått beretning om vesentlige feil og mangler ved regnskapene og 21 har fått vesentlige merknader til budsjettdisposisjoner. 11 av de 15 departementene har i 2014 fått vesentlige merknader til budsjettgjennomføring og styring.

Funn

  • Det er varierende kvalitet på presentasjonen av regnskaper etter endringer som er ment å gi bedre innsyn og oversikt.
  • Det har ikke vært god nok regnskapsinformasjon til å uttale seg om årsregnskapene til Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt.
  • Arbeids- og velferdsetatens økonomiforvaltning og saksbehandling ikke sikrer godt nok mot misligheter og feil.
  • oppfølgingen av å få flere i arbeid og færre på stønad er for dårlig
  • det ikke er god nok kontroll og sikkerhet ved utstedelse av pass
  • oppfølgingen av sikkerhetstilrådninger fra Statens havarikommisjon for transport er for dårlig
  • Forsvaret har alvorlige mangler innen Heimevernet
  • etterlevelsen av regelverk for forvaltning av offentlige tilskudd har blitt bedre, men at det fortsatt er behov for forbedringer
  • departementsbygningene ennå ikke er sikret i samsvar med forskriftskrav

Følg saken videre på stortinget.no.

Kategorier: Forsvar, sikkerhet og beredskap Offentlig forvaltning