Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av uførereformen

Stortingets mål med uførereformen om økt yrkesdeltakelse blant uføretrygdede er ikke nådd. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp Stortingets mål om at flere uføretrygdede skal kunne kombinere arbeidsinntekt og trygd, og dermed opprettholde tilknytning til arbeidslivet.

Funn

  • Andelen uføre som kombinerer trygd med arbeid har ikke økt etter innføringen av uførereformen 1. januar 2015.
  • Målet om økt bruk av gradert uføretrygd er ikke nådd.
  • Flertallet av de uføretrygde får lav økonomisk uttelling ved å utnytte restarbeidsevnen sin.
  • NAV-kontor gir i varierende grad bistand til uføretrygdede som ønsker å kombinere trygd med arbeid. 
  • Arbeids- og sosialdepartementet har i sin styring og oppfølging av etaten hatt lite oppmerksomhet på at målene i uførereformen nås. 
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke fulgt opp at målene i uførereformen nås.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen har vært å vurdere om Stortingets mål for uførereformen om økt yrkesdeltakelse blant uføretrygdede er nådd, og i hvilken grad Arbeids- og sosialdepartementets og arbeids- og velferdsetatens oppfølging av reformen har bidratt til måloppnåelse.

Et sentralt mål i uførereformen er at flere uføre skal kombinere arbeidsinntekt med trygd. Videre er det et mål å øke bruken av gradert uføretrygd, slik at flest mulig kan opprettholde en tilknytning til arbeidslivet.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Arbeidsliv Helse

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no