Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Klarspråk i Nav og Statens pensjonskasse

Nav sine vedtaksbrev om alderspensjon og uføretrygd følger ikke Språkrådets anbefalinger til klarspråk. Et vedtak fra Nav har stor betydning for mottakerne. Derfor er det viktig at språket i vedtakene...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs

Antall ulykker til sjøs har økt. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak til mange av ulykkene med næringsfartøy. Vår undersøkelse viser at Sjøfartsdirektoratets tilsyn ikke er godt no...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser

For å redusere arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er det viktig at statlige virksomheter påser at leverandørene av tjenester og bygge- og anleggsarbeider gir de ansatte riktige lønns- og arbei...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Navs kontroll med koronarelaterte ytelser

Nav har utbetalt store beløp gjennom koronarelaterte ytelser i forbindelse med pandemien. Vår revisjon viser at omfanget av mulige feilutbetalinger er stort, at etterkontrollarbeidet er arbeidskrevend...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Tilskudd til organisasjoner

Tilskudd er et virkemiddel for å oppnå et mål, eller skape resultater for en bestemt målgruppe. Vår undersøkelse viser at tilskuddene til frivillige organisasjoner rettet mot sårbare grupper i hovedsa...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel

Mange som blir løslatt fra fengsel, mangler bolig og har store økonomiske problemer. Årsaken er blant annet at samarbeidet mellom kriminalomsorgen og de velferdstjenestene som skal ta imot de løslatte...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020

Koronastøtten kom raskt på plass da nedstengingen av landet truet norske bedrifter og arbeidsplasser. De aller fleste søkerne fikk utbetalt støtte fort, men noen måtte vente uforholdsmessig lenge og m...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av bevilgninger til Arbeids- og velferdsetatens tiltak under koronapandemien

Da Norge stengte ned og arbeidsledigheten skjøt til værs, måtte Nav å hive seg raskt rundt og sikre at folk som mistet livsgrunnlaget over natta, fikk penger til å kunne klare seg. Tross store utfordr...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i Nav og Trygderetten

Saksbehandlingstidene i klage- og ankesakskjeden i Nav og Trygderetten er for lange. Lang saksbehandlingstid er en stor påkjenning for brukeren og de nærstående som er avhengig av brukerens inntekter.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2020

Vi følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet for oppfølgingen er å gi Stortinget informasjon om hva forvaltningen har gjort og hvilke effekter tiltakene har hatt siden unde...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 5