Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:8 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i Nav og Trygderetten

Saksbehandlingstidene i klage- og ankesakskjeden i Nav og Trygderetten er for lange. Lang saksbehandlingstid er en stor påkjenning for brukeren og de nærstående som er avhengig av brukerens inntekter.

Kort fortalt

 • Nav behandler årlig om lag fire millioner søknader om økonomiske ytelser.
 • Dersom en bruker har fått avslag på en søknad eller er uenig i et vedtak fra Nav, kan brukeren klage på dette.
 • Klagen blir først behandlet av den instansen i Nav som fattet det opprinnelige vedtaket, også kalt vedtaksinstansen. I 2019 behandlet vedtaksinstansen omlag 50 000 klagesaker.
 • Dersom vedtaksinstansen opprettholder det opprinnelige vedtak, blir saken oversendt til Nav Klageinstans for ny vurdering. I 2019 behandlet klageinstansen omlag 37 000 klagesaker.
 • Dersom det opprinnelige vedtaket også blir opprettholdt etter behandling av Nav Klageinstans, kan brukeren anke saken inn til Trygderetten. I 2019 behandlet Trygderetten 3 800 ankesaker fra Nav.

Kritikknivå:

Alvorlig

 • Saksbehandlingstidene i klage- og ankesakskjeden i Nav og Trygderetten er for lange, og har blitt lengre over tid. Lang saksbehandlingstid fører til en større belastning og personlig påkjenning for brukeren og for nærstående som er avhengig av brukerens inntekter. Lang saksbehandlingstid fører også til at brukere som har rett på en stønad eller tjeneste, men som har fått avslag, blir gående uten nødvendig bistand over en lengre periode enn nødvendig.
 • I saker som omhandler uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og andre helserelaterte ytelser, vil utfallet ofte ha svært stor velferdsmessig betydning for brukeren. At disse brukerne opplever en særlig lang saksbehandlingstid er alvorlig, gitt den økte belastningen og påkjenningen ventetiden innebærer.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

 • Nav og Trygderetten har over tid ikke har klart å styrke kapasiteten på nødvendig medisinsk kompetanse. Dette har bidratt til at brukere som klager eller anker på saker om helserelaterte ytelser må vente særlig lenge på å få svar i sin sak.
 • Det er lite oppmerksomhet på den totale ventetiden for brukeren i klage- og ankesaker.
 • Arbeids- og sosialdepartementet har ikke sikret at prioriteringer i de ulike instansene i klage- og ankesakskjeden i tilstrekkelig grad sees under ett. Dette har blant annet bidratt til at Trygderetten over tid har blitt en stadig trangere flaskehals i klage- og ankesakskjeden, og at ventetiden for brukere som venter på svar i sin ankesak har økt.
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet har over tid ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet på å utbedre påpekte svakheter i vedtaksinstansenes klagesaksbehandling.
 • Det er i liten grad etablert mekanismer for å sikre god kvalitet i ankesaksbehandlingen som foregår i både Nav og Trygderetten. Dette har vært til hinder for tilstrekkelig kvalitetsutvikling i ankesaksbehandlingen.
 • Tilgjengelige virkemidler for å avklare uenigheter omkring lovforståelse mellom Nav og Trygderetten blir i liten grad utnyttet. Økt bruk av disse virkemidlene vil legge til rette for en enhetlig og mer tidsbesparende saksbehandling av klage- og ankesaker.

Anbefalinger til Arbeids- og sosialdepartementet

For å redusere saksbehandlingstidene i klage- og ankesaksbehandlingen i Nav og Trygderetten anbefaler vi at departementet:

 • følger opp at det i klage- og ankesakskjeden blir økt oppmerksomhet på brukernes totale ventetid før de får svar, og herunder vurderer hvilke frister som må gjelde i klage- og ankesakskjeden.
 • sørger for å redusere beholdningen av ubehandlede klage- og ankesaker.
 • følger opp at Nav og Trygderetten framover har tilstrekkelig tilgang på trygdemedisinsk kompetanse.
 • følger opp at Nav og Trygderetten framover arbeider med å sikre tilstrekkelig kvalitetsutvikling i klage- og ankesaksbehandlingen.
 • sikrer helhetlige og felles prioriteringer i klage- og ankesakskjeden.
 • arbeider videre med å sikre riktig og enhetlig lovforståelse i Nav og Trygderetten.

Bakgrunn for undersøkelsen

Vi har undersøkt i hvilken grad Nav og Trygderetten behandler klage- og ankesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak. I arbeidet med undersøkelsen har vi kartlagt

 • utviklingen i saksbehandlingstid
 • antall behandlede klage- og ankesaker
 • sentrale årsaker til lang saksbehandlingstid
 • styringen av området.

Undersøkelsen omfatter i all hovedsak perioden 2014–2019, men vi har også innhentet data for deler av 2020 for å belyse konsekvensene koronapandemien har hatt for saksavviklingen og saksbehandlingstidene på klage- og ankesaksområdet.

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 4. mai 2021. De behandlet den 8. mars 2022.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Arbeidsliv Helse

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no