Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av Navs forvaltning av tilskudd til arbeidsmarkedstiltak

Nav har ikke god nok kontroll med tilskudd til arbeidsmarkedstiltak i forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter.

Funn

  • Betydelige økonomiske verdier opptjent gjennom tilskudd til attføring og varig tilrettelagt arbeid, følger i mange tilfeller ikke tiltaksbedriftene ved omorganisering til konsern. Verdiene kommer dermed ikke attføringstiltakene og deltakerne til gode.
  • Nav har ikke innrettet den årlige kontrollen av tiltaksbedriftene slik at de har grunnlag for å etterprøve at tilskuddene går til formålet og at tiltaksforskriften etterleves.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at Arbeids- og velferdsetaten (Nav) ikke har gode nok kontroller som sikrer at betydelige økonomiske verdier opptjent gjennom tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT), i tilstrekkelig grad kommer attføringsarbeidet og tiltaksdeltakerne til gode.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Arbeids- og sosialdepartementet å

  • vurdere om tiltaksforskriften er utformet hensiktsmessig for forvaltningen av tilskuddsordningene for varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT)
  • påse at Nav henter inn dokumentasjon fra tiltaksbedriftene som gir grunnlag for å etterprøve at tilskuddene til VTA og AFT går til formålet og at tiltaksforskriften etterleves
  • følge opp at det etableres gode nok kontroller som sikrer at tiltaksbedriftenes overskudd kommer attføringstiltakene og deltakerne til gode. Etaten bør blant annet påse at økonomiske verdier opparbeidet gjennom tiltakene VTA og AFT forblir i tiltaksbedriften som skal videreføre attføringstiltakene ved konserndannelse.

Bakgrunn og mål

Stortinget bevilger årlig i underkant av tre milliarder kroner til arbeidsmarkedstiltakene varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT). Tilskuddene gis til forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter som skal gi arbeid til over 16 000 personer med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging (nedsatt arbeidsevne).

Målet med revisjonen har vært å kontrollere at Arbeids- og velferdsetaten gjennom sin kontrollfunksjon sikrer at forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter disponerer statlige tilskudd i tråd med forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften).

Kategorier: Arbeidsliv

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no