Hopp til hovedinnhold

Dokument 1 (2023–2024) / Offentliggjort Årlig rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2022

Kvaliteten på statens regnskaper er gjennomgående god. 5 av 236 årsregnskaper har vesentlige feil. At statens regnskaper har god kvalitet og at statlige midler blir brukt slik Stortinget har bestemt, er viktig for å sikre tillit til myndighetene.

Kort fortalt

 • Statsregnskapet og årsregnskapene er i all hovedsak riktige.
 • Vi har tre nye kritikk-saker i den årlige revisjonsrapporten.
 • I tillegg har vi fulgt opp ni saker fra tidligere års revisjoner. To av sakene mener vi det er nødvendig å følge videre, en av dem mener vi er kritikkverdig.
 • Revisjon virker: Det er et generelt trekk at statsforvaltningen følger opp våre anbefalinger.

Statens regnskaper er riktige

Statens regnskaper er i all hovedsak riktige. Det er positivt og gir tillit til offentlig pengebruk.

Vi har revidert

 • Statsregnskapet, som er på totalt 3 197 milliarder kroner.
 • 236 årsregnskaper for departementer, underliggende virksomheter og fond.

Fem årsregnskaper har vesentlige feil

 • Folkehelseinstituttet: Vi kan ikke uttale oss om regnskapet deres for 2022. Vi har blant annet funnet usikkerhet knyttet til prisfastsetting av varelager. Det er også betydelige svakheter og mangler i instituttets rutiner for intern kontroll og løpende oppfølging av avvik knyttet til håndtering og bokføring av eksternfinansierte prosjekter.
 • Norsk kulturfond: Revisjonsberetningen har forbehold blant annet fordi fondet mangler rutiner for oppfølging av tilskuddsmidler når et prosjekt er avsluttet. Midlene fortsetter dermed å framstå som bundne midler i flere år etter at de faktisk er tilgjengelige for nye tilskudd.
 • Statens kartverk: Revisjonsberetning har forbehold fordi de ikke har framlagt tilstrekkelig og hensiktsmessig dokumentasjon for regnskapsføringen av samfinansierte prosjekter.
 • Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør: Revisjonsberetningen har forbehold fordi vi ikke kan utelukke at verdien Sikt har satt på sin egenutviklete programvare er vesentlig feil.
 • Brønnøysundregistrene: Revisjonsberetningen har forbehold på grunn av en feilpostering av tilbakebetalt koronastøtte på 113,6 millioner kroner.

Overprising av gebyrer

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Vi reviderte gebyrfinansiering av offentlige tjenester første gang for regnskapsåret 2019. Det er kritikkverdig at gebyrbelagte offentlige tjenester fortsatt er betydelig overpriset.

Offentlige gebyrer skal ikke overstige kostnaden ved å produsere og levere tjenestene. Gebyrbelagte offentlige tjenester er fremdeles betydelig overpriset. Brukerne vil i 2023 vil betale 741,5 millioner kroner mer i gebyr for tjenestene enn hva det koster å produsere dem.

 • Tinglysingstjenester i Kartverket (Kommunal- og distriktsdepartementet) vil få en overpris på 28 millioner kroner.
 • Utleggsforretninger hos politiet (Justis- og beredskapsdepartementet) vil få en overpris på 340,5 millioner kroner. I departementets budsjettproposisjon framgår det at en vesentlig del av disse sakene gjelder personer med dårlig evne til å betale.
 • Registertjenester i Brønnøysundregistrene (Nærings- og fiskeridepartementet) vil få en overpris på 353,2 millioner kroner.
 • Dagprøvekjennemerke, påskiltingsgebyr og typegodkjenning i Statens vegvesen (Samferdselsdepartementet) vil få en overpris på 18,1 millioner kroner.
 • Operative sertifikater og teoriprøver i Luftfartstilsynet (Samferdselsdepartementet) vil få en overpris på 1,7 millioner kroner.

Kritikksaker

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Person- og helseopplysninger i registrene blir ikke blir behandlet i henhold til kravene i helseregisterloven og personopplysningsloven. Helseopplysninger fra registrene blir ikke blir gjort tilgjengelige for forskere innen lovpålagte frister. Les rapporten her.
 • Justis- og beredskapsdepartementet har ikke sørget for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fullt ut ivaretar sitt ansvar for sikkerheten ved elektriske anlegg og for elektromedisinsk utstyr. Finansieringen av tilsyn er ikke i tråd med bestemmelser om
  statlig gebyr- og avgiftsfinansiering. Les rapporten her.
 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

I sine vedtaksbrev om alderspensjon og uføretrygd, følger ikke Nav Språkrådets
anbefalinger til klarspråk. Les rapporten her.

Oppfølging av tidligere saker

Vi følger opp revisjoner vi tidligere har rapportert til Stortinget. I år har vi fulgt opp ni saker fra Dokument 1 for 2019, 2020 og 2021. Vi følger to av dem videre fordi det ikke har skjedd nok på området.

Vi avslutter sju saker. Det er et generelt trekk at statsforvaltningen følger opp våre anbefalinger. Det er positivt og betyr som regel at revisjonen bidrar til en bedre statsforvaltning.

Saker vi følger videre

Saker vi avslutter

Årlig revisjon og kontroll

Dokument 1 er en årlig rapport om revisjon og kontroll av statsforvaltningen. I denne får Stortinget informasjon om viktige forhold som har kommet frem i finansiell revisjon, etterlevelserevisjon og mindre forvaltningsrevisjoner.

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Vi leverte rapporten til Stortinget 26. oktober 2023. De behandlet den 8. februar 2024.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no