Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 1 og fellesnordisk rapport (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av bruken av digitale løsninger ved etablering av restaurant

De digitale løsningene for personer som vil etablere restaurant er for dårlige, og lite gjenbruk av informasjon gir tungvinte prosesser. Dette er en del av en fellesnordisk parallellrevisjon om digitalisering og hvordan gjøre det lettere å starte en bedrift.

Kort fortalt

 • Dette er en undersøkelse om digitalisering i offentlig sektor som riksrevisjonene på Færøyene, Finland, Island, Norge og Sverige har gjennomført samtidig.
 • Den norske undersøkelsen viser at de digitale løsningene for personer som vil etablere restaurant er for dårlige, og at lite gjenbruk av informasjon gir tungvinte prosesser.
 • De nordiske landene har felles utfordringer når det gjelder brukervennligheten i de digitale tjenestene og i myndighetenes saksbehandling.

Fellesnordisk parallellrevisjon om digitalisering: Hvordan gjøre det lettere å starte en bedrift

Riksrevisjonene på Færøyene, Finland, Island, Norge og Sverige har gjennomført parallelle forvaltningsrevisjoner om digitalisering i offentlig sektor. Revisjonene belyser prosessen med å starte en bedrift ved hjelp av digitale tjenester. Restaurantbransjen ble valgt som en casestudie, fordi dette er en sterkt regulert vekstnæring med bedrifter som i oppstartsfasen må ha omfattende kontakt med statlige og kommunale myndigheter.

Funn i den fellesnorsdiske rapporten

 • I alle landene som har deltatt i parallellrevisjonen, pågår det et ambisiøst arbeid med å gjøre det enklere å starte en bedrift ved bruk av digitale tjenester i offentlig sektor.
 • Mye arbeid gjenstår før målene er nådd.
 • Det er felles utfordringer i de nordiske landene når det gjelder brukervennligheten i de digitale tjenestene.
 • Det er også felles utfordringer i myndighetenes saksbehandling, som fortsatt består av flere manuelle arbeidsprosesser.

Nasjonal rapport for Norge

Stortingets mål om at offentlige tjenester skal framstå sammenhengende og helhetlige for brukerne uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem, er ikke nådd for tjenestene knyttet til å starte restaurant som aksjeselskap.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp Stortingets mål om at digitalisering av offentlige tjenester kan bidra til at brukerne slipper å gi de samme opplysningene flere ganger i møte med det offentlige.

Funn

 • De digitale løsningene dekker ikke etablerernes behov for informasjon og veiledning.
 • Muligheten til å gjenbruke informasjon blir ikke tilstrekkelig utnyttet.
 • Det er for lite samarbeid og informasjonsflyt mellom de kommunale etatene.
 • Potensialet for digital saksbehandling utnyttes ikke godt nok.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Lite gjenbruk av informasjon bidrar til at arbeidsprosessene for etablererne og saksbehandlingen i de offentlige virksomhetene ikke blir så rask og enkel som digitale løsninger gir muligheter for.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

De digitale løsningene dekker ikke etablerernes behov for informasjon og veiledning når de skal starte en restaurant som aksjeselskap.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Regelverket legger fortsatt ikke godt nok til rette for utvikling av gode selvbetjeningsløsninger og digitale verktøy for etablererne og saksbehandlerne.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Korrespondansen mellom kommunene og staten er i en del tilfeller unødvendig  tidkrevende fordi noen statlige virksomheter, for eksempel politi- og lensmannsetaten, i liten grad bruker digital postformidling.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger opp

 • at offentlige myndigheter utvikler digitale tverrgående løsninger for å gjenbruke allerede innberettet informasjon slik at etablererne bare behøver å rapportere samme informasjon til myndighetene én gang
 • at offentlige myndigheter utnytter potensialet for å digitalisere saksbehandlingen ytterligere
 • at regelverket i plan- og bygningsloven i større grad legger til rette for utvikling av gode selvbetjeningsløsninger for etablererne og gode digitale verktøy for saksbehandlerne

Bakgrunn og mål

Undersøkelsen belyser etablerernes arbeidsprosesser når de skal starte en ny restaurant og saksbehandlernes arbeidsprosesser når de behandler søknadene. Det er lagt vekt på digitalisering og samhandling mellom digitale systemer.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvor effektivt utformet den digitale støtten er for etablerere som skal starte restaurant som aksjeselskap, og for saksbehandlere som behandler søknadene om bevillinger og godkjenninger. 

Kategorier: Digitalisering/ikt

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no