Hopp til hovedinnhold

Tillegg 1 til Dokument 1 (2023–2024) / Offentliggjort Låneopptak hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tok opp lån i strid med Grunnloven. Justis- og beredskapsdepartementet fulgte ikke godt nok opp.

Kort bakgrunn

 • Vi overleverte Årlig rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2022, Dokument 1 (2023–2024), til Stortinget 26. oktober 2023.
 • I etterkant fikk vi kunnskap om et ulovlig låneopptak hos NSM.
 • Dette tillegget til Dokument 1 (2023–2024) omhandler vår vurdering av låneopptaket og Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging.

Overordnet ordning

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er kritikkverdig at det er inngått en ulovlig låneavtale for å finansiere NSMs framtidige behov for lokaler, og at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har fulgt opp flytting og låneavtalen i sine etatsstyringsmøter i tilstrekkelig grad.

Konklusjoner

 • NSM har inngått et lån uten Stortingets samtykke og i strid med bevilgningsreglementet.
 • Det er ikke opplyst om låneforpliktelser i årsregnskapet.
 • Verken Justis- og beredskapsdepartementet eller NSM har informert Riksrevisjonen om låneforpliktelsen.
 • Departementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp NSMs flytting og leieavtalen i sine etatsstyringsmøter.

Anbefalinger

Vi anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet:

 • sørger for at NSM har en forsvarlig økonomiforvaltning og den nødvendige kompetansen og forståelse for kravene i økonomiregelverket, slik at regnskapet gir et dekkende bilde av den økonomiske situasjonen i virksomheten
 • stiller krav til NSM om, så raskt som mulig, å ta i bruk statlige regnskapsstandarder ved utarbeidelsen av sitt virksomhetsregnskap for å få et bedre grunnlag for departementets og NSMs budsjett- og økonomistyring
 • informerer Riksrevisjonen tidsriktig om forhold av betydning for vår revisjon og gjør de underliggende etatene oppmerksom på den plikt de har om å gi oss all informasjon som er nødvendig for vår revisjon og kontroll.

Saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Vi leverte tillegget til Stortinget 30. april 2024. De behandlet det 23. mai.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no
Bilde av Åse Kristin Hemsen

Åse Kristin Hemsen

Ekspedisjonssjef

916 34 619 akh@riksrevisjonen.no