Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av departementenes styringsinformasjon og rapportering til Stortinget på et tverrsektorielt område

Myndighetenes styringsinformasjon og rapportering er ikke tilpasset satsinger på tvers av departementer, for eksempel innsatsen mot barnefattigdom.

Funn

  • Prop. 1 S gir ikke oversikt over bevilgningene til og resultatene av den tverrsektorielle strategien mot barnefattigdom.
  • Departementene har ikke tilstrekkelig informasjon om resultatene av strategien mot barnefattigdom gjennom årsrapportene og andre kilder for styringsinformasjon.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Departementene gir ikke god nok oversikt i sine budsjettproposisjoner over den tverrsektorielle innsatsen mot barnefattigdom og tilhørende bevilgninger og resultater.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Departementene har ikke gitt tydelige styringssignaler til aktuelle direktorater om forventede resultater, framdrift og tilhørende rapportering for tiltakene som inngår i arbeidet mot barnefattigdom.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Finansdepartementet

  • beskriver i reglement om økonomistyring i staten hvordan det skal rapporteres på tverrsektorielle satsninger
  • tydeliggjør og videreutvikler føringene for omtale av sammenhengen mellom sektorspesifikke bevilgninger og resultater av tverrsektorielle satsinger i budsjettproposisjonene
  • tydeliggjør hvordan styringsdialogen mellom departementene og underliggende virksomheter kan legge til rette for en diskusjon om tiltakenes bidrag til overordnede mål, inkludert bidrag til resultatene av tverrsektorielle satsinger

Bakgrunn og mål

Arbeidet mot barnefattigdom var i perioden 2015–2017 omfattet av en tverrsektoriell strategi som inkluderte sju departementer og seks underliggende virksomheter, og er et eksempel på et tverrsektorielt politikkområde som utfordrer sektororganiseringen i statsforvaltningen.

Målet med revisjonen har vært å vurdere om departementene har tilstrekkelig styringsinformasjon på området barnefattigdom og om departementene rapporterer om oppnådde resultater av bevilgningsvedtakene på området for siste regnskapsår i Prop. 1 S.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no