Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes saksbehandling og kontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Saksbehandlingen av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket blir ikke fulgt godt nok opp av Landbruks- og matdepartementet.

Funn

  • Det er vanskelig å etterprøve kvaliteten i saksbehandlingen da kommunens vurderinger og begrunnelser for tilskuddsvedtakene i mange tilfeller ikke er dokumentert.
  • Fylkesmannens kontroll og oppfølging av kommunenes arbeid er mangelfull.
  • Landbruksdirektoratet har ikke gjennomført det kontrollarbeidet som er nødvendig for å sikre god kvalitet i kommunenes saksbehandling og fylkesmennenes kontrollarbeid.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Landbruks- og matdepartementet har ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å håndtere svakheter ved saksbehandling og kontroll av produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket.

Anbefaling

Riksrevisjonen anbefaler at Landbruks- og matdepartementet påser at Landbruksdirektoratet og fylkesmannen følger opp og kontrollerer produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for å sikre at tilskudd blir riktig saksbehandlet og rett utbetalt, og at foretakene som søker tilskudd, får likeverdig behandling.

Bakgrunn og mål

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er økonomiske virkemidler som Landbruksdirektoratet, fylkesmannen og kommunene forvalter på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Ordningen omfatter tilskudd til areal- og kulturlandskap, husdyrhold, økologisk landbruk og avløsning for ferie og fritid. For søknadsomgangen 2018 ble det i februar 2019 utbetalt om lag 9,8 milliarder kroner til ca. 39 500 jordbruksforetak.

Målet med revisjonen er å kontrollere om saksbehandling og kontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er i samsvar med gjeldende regelverk.

Kategorier: Landbruk/fiske

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no