Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2023

Vi følger tre av ti undersøkelser videre i årets rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjoner. Syv undersøkelser avsluttes. I den ene saken – henvisningspraksis fra fastlegeordningen til spesialist...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet

Myndighetene har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at alvorlige kriser kan påvirke matsikkerheten. God beredskap handler om å være godt forberedt dersom uforutsette hendelser mot matsikkerheten skull...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen

Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs

Antall ulykker til sjøs har økt. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak til mange av ulykkene med næringsfartøy. Vår undersøkelse viser at Sjøfartsdirektoratets tilsyn ikke er godt no...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyringen av Norsk institutt for bioøkonomi

Landbruks- og matdepartementet har ikke sørget for at det er mulig å måle og vurdere NIBIOs måloppnåelse, om ressursbruken er effektiv eller om målene for fusjonen er nådd. NIBIO har heller ikke etabl...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket

Endringene i kvotesystemet mellom 2004 og 2018 har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten, men har også utfordret fiskeripolitiske prinsipper og ført til mindre fiskeriaktivitet i flere kystsamfunn.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Virksomhetsanalyse av Norges sjømatråd

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Rapporten viser at Sjømatsrådets styringssystemer ikke legger til rette for at selskapet utnytte...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes saksbehandling og kontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Saksbehandlingen av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket blir ikke fulgt godt nok opp av Landbruks- og matdepartementet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes innsats mot alvorlige brudd på dyrevelferdsloven

For dårlig oppfølging fra Mattilsynet fører til at dyrelidelser får pågå for lenge.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av rovviltforvaltningen

Svak styring preger rovviltforvaltningen. Rovviltnemndene og miljømyndighetene er uenige i hvordan sonene prioritert for rovvilt og beitedyr skal utformes og plasseres. Det bidrar til at forvaltningen...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 3