Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:12 (2022–2023) / Offentliggjort Myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen

Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske tap.

Kort bakgrunn

 • Norge er verdens største produsent og eksportør av laks og regnbueørret og har en viktig rolle som produsent av bærekraftig mat.
 • Havbruksnæringen er den nest største eksportnæringen i Norge og er en viktig og lønnsom distriktsnæring.
 • Det ble produsert og solgt om lag 1,6 millioner tonn laks og regnbueørret fra havbruk i 2021, med en samlet verdi på om lag 80 milliarder kroner.
 • Stortingets mål er at havbruksnæringen skal vokse innenfor bærekraftige rammer.
 • Dyrevelferdsloven slår fast at fisk skal beskyttes mot sykdom og fare for unødige påkjenninger.

Overordnet vurdering: Kritikkverdig

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Det er kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet med underliggende etater ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å bidra til å redusere de vedvarende utfordringene med sykdom og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Myndighetene har heller ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp negative konsekvenser av ny teknologi og nye driftsformer. Sykdom og dårlig velferd bidrar til økt dødelighet og til lavere kvalitet på fisken, og dermed til økonomiske tap.
 • Det er også kritikkverdig at Mattilsynets system for å gjennomføre et risikobasert tilsyn har vesentlig forbedringspotensial.
 • I tillegg er det ikke tilfredsstillende at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet samarbeider for lite.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å

 • sørge for at Mattilsynet utvikler et mer risikobasert tilsyn, og at de og Fiskeridirektoratet styrker samarbeidet om utvikling av regelverk, dataforvaltning og tilsyn
 • utvikle regelverket for risikostyring og internkontroll i havbruksnæringen
 • vurdere å utvikle funksjonelle krav til standarder for anlegg og utstyr for å bidra til å ivareta fiskehelse og fiskevelferd, med krav til dokumentasjon, overvåkning og sertifisering
 • tilpasse rapporteringskravene for å sikre Mattilsynet og Fiskeridirektoratet et bedre grunnlag for et risikobasert tilsyn
 • systematisk overvåke hvordan regelverket bidrar til å forebygge og hindre spredning av sykdom, og vurdere behovet for endringer i regelverket.

Ferdigbehandlet i Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 8. juni 2023. De behandlet den 30. november samme år.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Landbruk/fiske

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no