Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:9 (2022–2023) / Offentliggjort Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs

Antall ulykker til sjøs har økt. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak til mange av ulykkene med næringsfartøy. Vår undersøkelse viser at Sjøfartsdirektoratets tilsyn ikke er godt nok tilpasset for å avdekke dårlige arbeids- og levevilkår.

Kort bakgrunn

 • Ansvaret for god sikkerhetsstyring og tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse ligger hos rederi og skipsfører.
 • Myndighetene har ansvar for å sikre at næringsaktørene etterlever krav til sjøsikkerhet og arbeids- og levevilkår, og for å utvikle et regelverk som støtter dette.
 • Sammenlignet med andre næringer, har sjøfart og fiskeri den høyeste frekvensen av dødsfall.

Overordnet vurdering: Ikke tilfredsstillende

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Sjøfartsdirektoratets tilsynsvirksomhet er ikke tilstrekkelig tilpasset til å avdekke utfordringene med sjøfolks og fiskeres arbeids- og levevilkår.
 • Nærings- og fiskeridepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp forventningene som det har stilt til direktoratet om å fremme gode arbeids- og levevilkår for å forebygge ulykker til sjøs.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å sørge for at  Sjøfartsdirektoratet

 • utvikler tilsynsmetodikken for i større grad å avdekke utfordringer ved sjøfolks arbeids- og levevilkår, og i denne sammenheng vurderer å hente inspirasjon fra andre tilsynsmyndigheter
 • utreder bakenforliggende årsaker til ulykker og nestenulykker i større grad som del av overvåkingen av risikobildet, og jobber for at næringen forbedrer innrapporteringen av disse
 • fortsetter å videreutvikle og implementere mer avanserte risikomodeller for å rette innsatsen mot områdene der effekten er størst

Vi anbefaler departementet å

 • fortsette å følge opp den negative utviklingen i ulykker med direktoratet
 • følge opp at Sjøfartsdirektoratet jobber aktivt med å videreutvikle virkemidlene for å fremme gode arbeids- og levevilkår for alle sjøfolk, og innhente relevant informasjon for oppfølging av dette arbeidet

Behandlet av Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 13. april 2023. De behandlet den 15. juni.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Arbeidsliv Landbruk/fiske

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no