Del av dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyringen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Landbruks- og matdepartementet har ikke sørget for at det er mulig å måle og vurdere NIBIOs måloppnåelse, om ressursbruken er effektiv eller om målene for fusjonen er nådd. NIBIO har heller ikke etablert et godt nok system for å følge opp egen måloppnåelse.

Funn

  • Landbruks- og matdepartementet har ikke etablert tydelige styringsparametere som gjør det mulig å vurdere NIBIOs måloppnåelse og om ressursbruken er effektiv.
  • Landbruks- og matdepartementet har ikke sørget for at det er mulig å måle og vurdere om målene for fusjonen blir nådd.
  • NIBIO har ikke etablert et godt nok system for å følge opp instituttets måloppnåelse.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Landbruks- og matdepartementet har ikke etablert tydelige styringsparametere, verken i tildelingsbrev eller øvrige styringsdokumenter. Mangelen på tydelige styringsparametere og rapporteringskrav fører til at NIBIOs måloppnåelse og resultater er vanskelig å vurdere og sammenligne over tid. Systemet for å vurdere måloppnåelse og effektiv ressursbruk mangler i tillegg transparens og etterprøvbarhet.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Landbruks- og matdepartementet satte i 2015 i verk en omfattende fusjon av tre forskningsinstitutter (Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap), uten samtidig å sikre at det i etterkant er mulig å måle og vurdere om målene for fusjonen nås.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Landbruks- og matdepartementet å

  • videreutvikle mål- og resultatstyringen for NIBIO med blant annet tydelige og hensiktsmessige styringsparametere som bidrar til god styring og til kunnskap om måloppnåelse og effektiv ressursbruk
  • følge opp formålet med fusjonen av NIBIO tettere, ved at departementet sikrer seg balansert og dekkende informasjon om hvorvidt formålet med fusjonen nås

Bakgrunn og mål

NIBIO skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig og gjennom dette arbeidet bidra til at hovedmålene i landbruks- og matpolitikken blir nådd.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Norsk institutt for bioøkonomis (NIBIO) styring legger til rette for god måloppnåelse og effektiv ressursutnyttelse, og om Landbruks- og matdepartementet bidrar til dette gjennom etatsstyringen.

Kategorier: Landbruk/fiske

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no